Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Leder av siidaandelen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon for siidaandelen legges ved søknaden. Frist for levering av søknad om tilskudd er 03.06.2020.

Melding om reindrift må være godkjent for alle sijteandeler i distriktet før tilskuddssøknaden kan behandles.

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag leverer du elektronisk eller på papir. For å levere elektronisk må melding om reindrift også ha vært levert elektronisk, da logger du inn i Altinn - Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Skjema for søknad om tilskudd er tilgjengelig på Altinn fra og med fredag den 17.04.2020 og fram til søknadsfristen den 03.06.2020.

For å levere på papir bruker du skjemaet fra Landbruksdirektoratet.

Hva skal søknaden inneholde?

  • Salgsinntekt fra salg av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein fra alle medlemmer. Beløpene skal være fratrukket merverdiavgift og eventuelle transport- og slaktekostnader.
  • Antall kalver som er slaktet ved slakteri. Det er viktig å summere sammen kalver fra alle medlemmer før det føres på søknadsskjema.

Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:

a. lederens næringsoppgave og tilleggsskjema (Landbruk RF-1177)
b. alle avregninger/salgsbilag, også for sijteandelens medlemmer
c. ved søknad om kalveslaktetilskudd må slaktebilag fra slakteriet (feltslakterier, slaktebuss etc.) vedlegges.
d. ved søknad om ektefelle- eller samboertillegg etter § 8 må siste ligning vedlegges.
e. ved omsetning av inntil 10 rein må omsetningen dokumenteres i henhold til animaliehygieneforskriften § 21i.
f. har ditt distrikt hatt reintelling må avgang av rein i siidaandelen som har funnet sted etter siste pålagte telling i foregående reindriftsår.

Fylkesmannen oversender vedtakene til Landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet. Første utbetalingsdato for tilskuddet er 1. juli.