Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Melding om reindrift og tilskuddsordninger

Melding om reindrift - frist 15. april 2020

Sijteandeler og tamreinlag skal årlig levere melding om reindrift. I tillegg kan finns det andre tilskuddsordninger, blant annet søknad om tilskudd og erstatning for rein drept av fredet rovvilt.

Som sijteandelsleder skal man årlig levere melding om reindrift. Den skal inneholde blant annet:

  • medlemmer i sijteandelen
  • sijteandelens reinflokk
  • reintall fordelt på medlemmer med godkjent reinmerke
  • sijteandelens slakteuttak
  • annen tilgang og avgang av rein, heriblant tap til fredet rovvilt
  • evt. resultat fra reintelling

Videre danner meldingen grunnlaget for behandling av søknad om tilskudd til siidaandeler og tamereinlag og vil ha betydelse for søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt.

Hvordan leverer jeg meldingen?

Landbruksdirektoratet laget i fjor nye digitale skjema for reineiere som skal levere melding om reindrift og søke om tilskudd.

Tilbakemeldinger fra forrige driftsår viser at den nye digitale løsningen via Altinn fungerte rimelig bra og vi håper at de fleste benytter muligheten til å levere elektronisk i år også. Det vil også være mulighet å levere på papir.

For å levere melding elektronisk må du logge inn i Altinn - Melding om reindrift

Hvis du vil levere på papir bruker du papirskjema fra Landbruksdirektoratet

Veiledning

Dersom dere har spørsmål eller vil ha veiledning kan dere kontakte Røros- eller Snåsakontoret. Det er mye som skjer fremover så det kan være greit å avtale tidspunkt på forhånd og i god tid for levering av melding om reindrift.