Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Overføring av sijteandel

For å være leder av en sijteandel må man oppfylle vilkårene om rett til å eie rein og rett til reinmerke. Det er fylkesmannen i reinbeiteområdet der sijteandelen tilhører som behandler søknad om overføringen.

For å eie rein må reinen inngå i en sijteandel som er drevet av en ansvarlig leder. Det er lederen som bestemmer hvem som kan ha rein i sijteandelen, samt hvor mange rein vedkommende får ha.

Hvem kan overta sijteandel

Retten til å overføre siidaandel reguleres i lov av 15. juni 2007 om reindrift (reindriftsloven) § 15 om overføring av ansvaret som leder av siidaandel.

Vilkårene for overføring av ansvaret som leder av siidaandel følger av lovens § 15 første og annet ledd. Alle vilkårene må være oppfylt for at overføring av siidaandel kan godkjennes.

Det er kun leder av sijteandelen som kan overføre ansvaret. Det kan gjøres til enten barn, barnebarn eller annen person som har rett til reinmerke.

Krav til ny leder

Personen som overtar må oppfylle vilkårene i reindriftslovens § 9 første ledd om rett til å eie rein og som har rett til reinmerke jfr. reindriftslovens § 32.

Den nye lederen må være myndig og må ha deltatt i alle sider av arbeidet sammen med den tidligere lederen i minst tre år. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller godkjenne overføring til barn eller barnebarn som ikke oppfyller kravene. 

Den tidligere lederen

Ved overføring av sijteandelen har den tidligere lederen fortsatt rett til å eie rein i sijteandelen. Det finnes også ordning for tidligpensjon dersom den tidligere lederen er mellom 57 - 67 år. Se link til forskrift om tidligpensjon i reindriften for mer informasjon om tidligpensjon. Søknad om tidligpensjon sendes til fylkesmannen.

Hvordan overfører man sijteandelen?

Det er fylkesmannen i reinbeiteområdet der sijteandelen tilhører som behandler saker om overføring av siidaandel. Melding om overføring av siidaandel sendes til fylkesmannen som kontrollerer at de formelle kravene for overføring er oppfylt, jf. § 15 siste ledd. Man kan bruke skjema for melding om overføring av sijteandel som ligger tilgjengelig som vedlegg lengst øverst på denne siden.

Som leder av en sijteandel er man selvstendig næringsdrivende. Derfor må man ha registrert organisasjonsnummer, dette gjøres på Brønnøysundregisteret. Det kan også være greit å avklare med tidligere leder om overdragelse/bytting av reinmerke, samt eierforhold til rein i sijteandelslederens merke.

Som sijteandelsleder skal man også levere melding om reindrift og søke om tilskudd. I den forbindelse er det lurt å sette seg inn i forskrift om melding om reindriftforskrift om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt og søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Ved overføring er det leder(e) av sijteandelen for driftsåret sijteandelen ble overdratt som leverer melding om reindrift samt søker om tilskudd og erstatning.