Reinmerker

Merking av rein - foto Camilla Knutsen
Merking av rein - foto Camilla Knutsen

Et reinmerke viser eierskapet til reinen og all rein i det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av den regionale merkenemnda.

 

Merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i reindriftslovens kapittel 5. All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som den er født.

I tillegg til øremerke kan øreklips brukes. Øreklips og hårmerking av rein blir brukt som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller der det er behov for midlertidig merke inntil reinen merkes med snitt i ørene.

Merkenemnda

Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda. Hvert reinbeiteområde har sin egen merkenemnd. Merkenemnda i Nord-Trøndelag reinbeiteområde består av tre medlemmer med tre personlige varamedlemmer. 

Merkenemnda i Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Det er distriktslederne som velger medlemmene, mens fylkesmannen er sekretær for begge nemndene. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd. 

Merkenemnda skal, under ivaretakelse av hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.

Hvordan søke om et reinmerke?

Søknad sendes inn til Fylkesmannen i Trøndelag. Her sjekker vi om søknaden er fullstendig og om søker oppfyller vilkår til å eie reinmerke i hht. reindriftlovens § 32. Deretter sendes den på høring til sijteandeler i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/ Hedmark, Sametinget i Sverige og Fylkesmannen i Nordland for eventuelle merknader/ klager.

Søknaden skal dermed opp i den regionale merkenemnda som bestemmer hvor vidt søknaden godkjennes eller ikke.

Etter godkjenning skal merket kunngjøres. Merkenemndas vedtak kan påklages og søknaden sendes videre til klagenemnda.

Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i et merkeregister som administreres av Landbruksdirektoratet. Merkeregisteret er for øyeblikket nede.

Husk dette når du søker om reinmerke

Søknaden må være fullstendig og inneholde følgende:

  • Navn, norsk personnummer og fullstendig adresse.
  • Underskrift fra søkeren. Hvis søkeren er et umyndig barn, skal begge foreldrene skrive under søknaden. I tilfeller der bare én av foreldrene har foreldreretten, må dette dokumenteres (legg ved vedlegg som bekrefter det).
  • Underskrift fra sijteandelslederen der reinmerket skal brukes. Der ektefeller eller samboere har felles siidaandel, skal begge siidaandelslederne skrive under på vegne av siidaandelen.
  • Informasjon om hvem reindriftsretten er utledet fra. For eksempel navn på foreldre eller besteforeldre som har eller har hatt reindrift som hovednæring.

Siden søknaden inneholder personopplysninger, er det enklest å sende søknaden i posten. Hvis søknaden sendes elektronisk kan dere benytte sikker melding på Fylkesmannen sin hjemmeside.

Informasjon finner du her:

https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Om-oss/Kontakt-oss/