Gjeterhytter og anlegg

Grensegjerde Vera - Grunntjønna
Grensegjerde Vera - Grunntjønna (Foto: Elsemari Iversen / Fylkesmannen i Trøndelag)

Reindriften har rett til å føre opp nødvendige hytter og anlegg for sin drift og dette er omtalt i reindriftslovens kapittel 3

Gjeterhytter

Oppføring av gjeterhytter i reindriften er hjemlet i reindriftslovens § 21. Fylkesmannen saksforbereder søknader, som innebærer en høringsrunde med alle berørte parter. Saken oversendes med en anbefaling til Landbruksdirektoratet som fatter endelig vedtak.

Oppføring av gjerder og andre anlegg i reindriften er hjemlet i reindriftslovens § 24. Permanente gjerder og anlegg som skal stå utover en sesong, må godkjennes av Landbruksdepartementet. Søknader forberedes av fylkesmannen, mens Landbruksdirektoratet oversender til departementet for endelig godkjenning.

Ved oppføring av hytter og anlegg i verneområder, må det foreligge en godkjenning fra vernemyndigheten.


Reingjerder og anlegg

Reindriftsutøvere har rett til å føre opp gjerder og andre anlegg som er nødvendig i reindrifta (reindriftslovens § 24). Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik at de virker unødig skjemmende eller er til vesentlig skade eller ulempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser.

Gjerder og anlegg som skal stå utover en sesong, må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet.

Behandling av søknader

Fylkesmannen sender søknaden på høring til berørte instanser, og forbereder saken før denne sendes til Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftsstyret. Reindriftsstyret gir sin anbefaling, før saken sendes videre til departementet for endelig avgjørelse. Det finnes ikke egne standard søknadsskjemaer for gjerder og anlegg.

Gjerder og anlegg som skal føres opp i et verneområde, må også godkjennes av vernemyndigheten. Gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftslovens § 24 er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.