Reindrift

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Reindrifta i Norge har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nyheter fra reindriftsavdelingen


24.03.2020

Frister i forbindelse med tilskudd til kriseberedskap i reindrifta

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke kjent med at det foreligger en beitekrise i våre forvaltningsområder, men vi vil videreformidle informasjon fra landbruksdirektoratet om noen viktige frister du bør være klar over dersom det søkes om tilskudd. Man bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap.

20.03.2020

Smittevern og beredskap i reindrifta mot koronaviruset

Situasjonen med koronaviruset - Covid 19 har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten.

18.03.2020

Reindriftskontorene er stengt

Reindriftskontorene på både Snåsa og Røros stenges inntil videre for publikum. Dette grunnet situasjonen med koronaviruset og hensyn til smittevern. 

17.03.2020

Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. Reineiere har i forbindelse med reinarbeid mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge

11.03.2020

Ekstraordinær båndtvang i Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i perioden 12-31. mars. Dette på grunn av dårlige beiteforhold.

09.03.2020

Vanskelige beiteforhold for rein

Fylkesmannen vil orientere om vanskelige beiteforhold og at det må vises hensyn til beitende rein.

09.03.2020

Fylkesmannen i Trøndelag søker reindriftsdirektør

Reindriftsavdelingen har ledig stilling som reindriftsdirektør med kontorsted Røros eller Snåsa.

24.02.2020

Ledig stilling på Snåsa

Reindriftsavdelingen har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver med kontorsted Snåsa! OBS: søknadsfrist 1. mars!

21.02.2020

UTSETTES - Reindriftskonferansen 2020

Oppdatering 17.03.2020: Grunnet den kritiske situasjonen med Koronaviruset SARS Covid-19 ser fylkesmannen seg nødt til å utsette reindriftskonferansen 27-28. mai på ubestemt tid. Slik situasjonen er pr. nå anser vi det som usannsynlig at konferansen vil kunne holdes til planlagte datoer. Vi får helt enkelt komme tilbake med invitasjon og program når det ser lysere ut og vi kan sette i gang med planleggingen igjen.    

21.02.2020

Ny konstituert direktør

Camilla Knutsen er konstituert som direktør for reindriftsavdelingen. Tidligere direktør Helge Hansen fortsetter i samme avdeling som fagdirektør.  

Flere nyheter