Erstatning ved produksjonssvikt krever melding til kommunen

« Tynn og tørkestressa åker. Ikke noe toppår og fare for ettervekst fra nyspira korn» Foto: Eva Dybwad Alstad
« Tynn og tørkestressa åker. Ikke noe toppår og fare for ettervekst fra nyspira korn» Foto: Eva Dybwad Alstad

Erstatningsordningen for avlingsskade i plante – og honningproduksjonen er for 2020 utvidet til at den, i tillegg til å gjelde klimabetingede skader, også omfatter erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft grunnet pålagte restriksjoner knyttet til koronapandemien.

Tørke
Vi har nå endelig fått regn, men i Trøndelag har det nå vært tørt over så lang tid at det får konsekvenser for vekst og avling. Tørke kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klimaskader kan søke om erstatning. Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning. For vekstgruppe grovfôr med husdyr sammenlignes avling i skadeåret mot fastsatt normavling for den enkelte kommune.

Manglende arbeidskraft grunnet covid19 -situasjonen
Erstatningsordninga for klimabetinga avlingssvikt er i år utvida til også å omfatte produksjonstap på grunn av manglende arbeidskraft. Dette må skyldes krav satt av norske eller utenlandske myndigheter i forbindelse med koronapandemien og som utgjør en hindring og dermed manglende arbeidskraft. Denne utvidelsen gjelder for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Krav til å dokumentere årsak til produksjonssvikt og til å begrense tap
Dette kravet gjelder produksjonssvikt både grunnet klima og mangel på arbeidskraft.  Det forventes at foretaket utfører alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor avling som mulig. Hele eller deler av erstatninga kan bli avkorta dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det som en normalt kan regne med for å forebygge avlingstap.

Husk å varsle kommunen tidlig dersom du forventer produksjonssvikt grunnet klima eller manglende arbeidskraft til høsting. Kommunen skal kontrollere på et tidspunkt det er mulig å kontrollere årsak til produksjonssvikten.

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.

Vi viser også til Mattilsynet sin smittevernrettleder. Der finnes råd, tips og føringer. https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevern_i_produksjon_av_frukt_baer_gronnsaker_og_potet.39079