Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


01.11.2019

Lite klimabetinget avlingssvikt i 2019

Innen søknadsfristen 31. oktober er det kommet inn kun 16 elektroniske søknader om erstatning etter klimabetinget avlingsskade i Trøndelag. Det aller meste av avlingene er i hus, og avlingsåret 2019 står i stor kontrast til fjoråret. Gode vekstforhold gjennom sesongen har gitt gode avlingsnivå for korn, grovfôr, grønnsaker og potet i Trøndelag.


22.10.2019

Klimaomstilling i landbruket på dagsorden

Klimaomstilling står på dagsorden når Fylkesmannen inviterte ansatte i landbruksforvaltningen i de  trønderske kommunene. Formålet er kompetanseheving og motivering til klimatiltak. Mandag og tirsdag denne uka er de på fagsamling.


12.09.2019

Stor aktivitet i Økouka 2019

Økouka 2019 i Trøndelag kan skilte med mer enn 25 arrangement. Åpningsarrangement er på Voll gård i Trondheim 15. september og deretter går det slag i slag de neste to ukene.


15.08.2019

Sertifiseringskurs for kjøp og bruk av gnagermidler

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer sertifiseringskurs en rekke steder i Trøndelag høsten 2020.

 


20.02.2019

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Produksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket.


18.10.2018

Erstatning for avlingssvikt – søk i god tid

Det forventes på landsbasis mange søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, og vi anbefaler at du søker så raskt du kan.


18.10.2018

Ny mulighet produksjon og avløsertilskudd 2018

Foretak som av ulike årsaker ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristene 15. mars og 15. oktober kan levere søknad innen 29. oktober 2018.


10.09.2018

Landbruks- og matministeren til Trøndelag

Bård Hoksrud sin første tur som ny landbruks- og matminister går til Trøndelag 11.-12. september. 


30.07.2018

Tiltak vedrørende tørke og avlingssituasjonen

Som en følge av tørken som oppleves i store deler av landet har Landbruks- og matdepartementet innført ekstraordinære tiltak dette året.


30.07.2018

Varierende vekst i Trøndelag

Det er store variasjoner i veksten og avlingene i Trøndelag i år. Det går fram av en prognose som Fylkesmannens landbruksavdeling har sendt Landbruksdirektoratet.