Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

 

Skog og skogbruk i Trøndelag

Det produktivt skogarealet i Trøndelag hvor det kan drives skogbruk er på over 10,2 millioner dekar. Stående volum og årlig tilvekt er i dag henholdsvis 100 og 2,8 millioner kubikkmeter.

Fylkets stående volum representerer et karbonlager som omregnet i atmosfærisk CO2 er på hele 172,6 millioner tonn. Lageret øker med ca 3,5 millioner tonn pr år. Karbonet i døde trær kommer i tillegg. Klimagassutslippene i Trøndelag er til sammenligning ca 3 millioner tonn CO2/år.

Et aktivt skogbruk gjennom nærmere 100 år er årsaken til at stående volum og årlig tilvekst er mer enn doblet siden 1920.  Årlig hogst for salg var i 2016 på  0, 91 mill kubikkmeter. Årsaken til at det hogges mindre enn tilveksten er at tilveksten er størst i skogens yngre årsklasser. Når denne skogen er utvokst er det duket for å øke hogsten  i Trøndelag til et nivå vi aldri tidligere har opplevd. Alt dette takket være skogplanteaktiviteten de siste 60 årene.

En omfattende og variert skogindustri i Trøndelag etterspør alt lokalt virke. Dette gjør skogbrukets verdikjede i Trøndelag unik i nasjonal sammenheng. For Fylkesmannen i Trøndelag er det en prioritert oppgave å bidra til å sikre skogindustrien, og dermed skognæringas store verdiskaping i fylket, men også påse at det utøves en bærekraftig bruk av skogressursen.


26.11.2018

Kalkskog

Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt for hogst i 6 spesielt viktige kalkskoglokaliteter i Steinkjer kommune. Forhåndsvarsling av dette er nå sendt til de 22 berørte grunneierne.


16.05.2018

To trønderske tømmerkaier med videre

Landbruksdirektoratet har mottatt tolv skisser til nybygging eller oppgradering av tømmerkaier. To av de åtte prosjektene som inviteres videre til søknadsrunden er fra Trøndelag 


27.02.2018

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018

Tilskudd til skogbruksformål i 2018


05.02.2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2018.