Informasjon om søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Frist for levering av søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er den 31. mai 2019

Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag leverer du elektronisk eller på papir. For å levere elektronisk, logger du inn i Altinn - Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. For å levere på papir bruker du skjemaet fra Landbruksdirektoratet.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

a. Leder av siidaandelen må vedlegge næringsoppgave og tilleggsskjema, Landbruk RF-1177, til næringsoppgave. Ved leieslakt skal slakte- og fraktkostnadene dokumenteres.
b. Medlemmene i siidaandelen må vedlegge tilleggsskjema til næringsoppgaven, slaktebilag eller annen dokumentasjon på salgsinntekt.
c. Ved søknad om kalveslaktetilskudd må slaktebilag fra slakteriet (feltslakterier, slaktebuss etc.) vedlegges.
d. Ved søknad om ektefelle- eller samboertillegg etter § 8 må siste ligning vedlegges.
e. Ved omsetning av inntil 10 rein i henhold til forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 (animaliehygieneforskriften) kapittel VIIc, må omsetningen dokumenteres i henhold til animaliehygieneforskriften § 21i.
f. Avgang av rein i siidaandelen som har funnet sted etter siste pålagte telling i foregående reindriftsår.

Leder av siidaandelen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon for siidaandelen legges ved søknaden

Søknadsfristen er 31. mai. Melding om reindrift må være godkjent for alle siidaandeler i distriktet før tilskuddssøknaden kan behandles. Unntak er hvis det er fastsatt reintall på siidaandelsnivå.

Fylkesmannen oversender vedtakene til Landbruksdirektoratet som utbetaler tilskuddet. Første utbetalingsdato for tilskuddet er 1. juli.