Anbefaler ikke ny rovviltklagenemd eller endring av rovviltnemda region seks

Den 6. juni i år sendte Klima- og miljødepartementet (KLD) ut et forslag til flere endringer i rovviltforvaltningen. Fylkesmannen i Trøndelag har avgitt høringsuttalelse til forslagene om endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften.

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler at man ikke oppretter en ny rovviltklagenemd eller gjør justeringer i inndelingen av rovviltnemda region seks.

Her finner du hele uttalelsen i offentlig høring på endringer i rovviltforvaltningen.

Opprettelse av rovviltklagenemnd


En av forslagene til departementet er å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd, i tillegg til dagens forvaltningsstruktur. Fylkesmannen støtter ikke dette forslaget. Det begrunnes utfra at dagens rovviltforvaltning allerede har mange ulike aktører og er detaljstyrt. Fylkesmannen mener at selv om dagens aktørbilde er mangfoldig er den likevel forholdsvis forståelig for næringen og innbyggerne.
Fylkesmannens skriver i sitt høringssvar at overføring av oppgaver til en ny uavhengig rovviltklagenemnd kan frata Stortinget muligheten til å holde Regjeringen ansvarlig om rovviltforvaltningen skulle stride mot føringer fra Stortinget.

Likevekt i nemd


Dersom en slik nemnd likevel blir opprettet tilrår Fylkesmannen i Trøndelag både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet oppnevner medlemmer til nemda. Fylkesmannen mener de to departementene bør være likestilt i et sekretariat og har samme adgang til å gi instruksjoner om lovforståelse og skjønnsutøvelse.


Antall rovviltregioner


Fylkesmannen i Trøndelag støtter ikke forslaget om at Trøndelag og Nordland slåes sammen til en felles rovviltregion. Årsaken er at Trøndelag og Nordland i liten grad har felles rovviltbestander. Om Trøndelag og Nordland blir sammenslått til en rovviltregion betyr det at det regionale bestandsmålet blir på fire årlige ynglinger av bjørn.
Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar at Møre og Romsdal er topografisk mer lik, og at fylkene har felles rovviltbestander av gaupe og jerv. Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler derfor at rovviltregion 6 opprettholdes som i dag med Møre og Romsdal og Trøndelag.