Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


10.07.2020

Midler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

Tilskudd på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Av disse er omlagt 213 millioner utbetalt til kommunene i Trøndelag. 

10.07.2020

Konsolidert årsregnskap - foreløpig standard KRS nr. 14

Styret i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt KRS nr. 14 Konsolidert årsregnskap som foreløpig standard.

10.07.2020

Kartlegging av merutgifter koronakrisen

For å få et bedre grunnlag for å fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene, ber Fylkesmannen i Trøndelag om anslag for netto merutgifter knyttet til koronakrisen. Dette inkluderer også anslag for kommunenes merutgifter til smittevern. Frist for tilbakemelding er 8. september.

29.06.2020

Rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2021 og koronatiltak fase 3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 25.06.20 sendt et rundskriv til alle kommuner. Rundskrivet orienterer om Stortinget sin behandling av kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020, og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

15.06.2020

Ny distriktsindeks

Etter en ekstern gjennomgang av Asplan Viak, fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 12. mai ny distriktsindeks.

29.05.2020

Ny tiltakspakke til kommunesektoren

29. mai la regjeringen fram forslag til en ny tiltakspakke for kommunesektoren.    

27.05.2020

Åtte millioner til Trøndelag

Trønderske kommuner får åtte millioner kroner ekstra i flomsikringstiltak knyttet til vårflommen. Årsaken til den ekstra bevilgningen fra regjeringen, er økt fare for flom i vassdrag etter en snørik vinter og kald vår. Pengene skal sikre flom- og rasutsatte områder i fylket.

12.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021

Regjeringen la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen for 2021.

08.05.2020

Kommunemøte i digital forpakning

Fylkesmannen i Trøndelag og Frosta kommune gjennomførte i dag det første kommunemøtet etter koronakrisen. Møtet er det første kommunemøtet på digitale plattformer, for både kommune og Fylkesmann.

05.05.2020

Utbetaling – kompensasjon av bortfall foreldrebetaling barnehage og SFO

Stortinget vedtok den 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Midlene ble fordelt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel