Høring av forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem


Høringsfrist 04. mars 2019 00:00

Alnes fuglefredningsområde. Foto: Hilde Ely-Aastrup / Fylkesmannen i Trøndelag
Alnes fuglefredningsområde. Foto: Hilde Ely-Aastrup / Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplaner for Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret fuglefredningsområder i Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune. Forvaltningsplanene er nå ute på høring.

Om fuglefredningsområdene

Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret og Lundleiret fuglefredningsområder ble vernet ved kongelig resolusjon i 2003, og Vikanbukta ble vernet i 2008. Formålet med vernet er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i viktige fjære-, land- og gruntvannsområder, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Områdene er viktige hvile-, beite- og hekkeområder for marint tilknytta arter, og har spesiell verdi for vadere, andefugler og dykkere, herunder flere rødlista arter.

I 2014 fikk fuglefredningsområdene Ramsarstatus, og inngår i Ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarksystem. En av hovedpilarene i Ramsarkonvensjonen er «å forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner opprettholdes». Ramsarstatusen gjør at Norge har forpliktet seg internasjonalt til å sikre den økologiske funksjonen i disse områdene.

 

Forvaltningsplanen

En forvaltningsplan skal fungere som et praktisk hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten og sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet. Formålet er å ivareta verneverdiene på best mulig måte, samtidig som forvaltningsplanen skal beskrive saksbehandlingsrutiner og avklare forholdet til andre interesser i området.

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til forvaltningsplanen? Innspill kan sendes til: Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no.