Søknad om utslippstillatelse fra Nye Veier AS for anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Helltunnelen - Værneskrysset i Stjørdal kommune


Høringsfrist 01. mai 2020 23:59

Nye Veier AS søker om tillatelse til utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Helltunnelen - Værneskrysset.

Søknaden gjelder utslipp av anleggsvann fra tunneldriving og vegarbeider i dagen. Renset avløpsvann skal slippes ut i Stjørdalsfjorden.

Virksomheten opplyser at det skal søkes om egen tillatelse for mudring og dumping ved Hellstranda og for håndtering av forurensa masser.  Søknaden beskriver bl.a.hvordan virksomheten skal begrense utslipp til vann  og hvordan de skal oppfylle gjeldende krav til støy og støv.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 1.5.2020.