Høring-søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Sandskogan i Roan, gbnr. 64/3, Åfjord kommune


Høringsfrist 04. mai 2020 23:59

Roan Maskin AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til utfylling i sjø på eiendommen, gnr. 64 bnr. 3 på Storskogan, Utro i Roan, Åfjord kommune (datert 05.02.20).

Formålet med utfyllingen er å etablere en molo for oppbevaring og skjerming av eget utstyr som brukes i forbindelse med sjørelatert næring, eks oppdrettsbåter, lektere. Selve arbeidet med

utfyllingen skal skje fra land med overskuddsstein fra hustomter og industritomter i nærheten. Det meste av moloen blir liggende på fjell. Beregnet mengde masser som skal utfylles er 22 000 m3 (sprengstein), og tiltaksarealet i sjø utgjør ca. 4000 m2. Tiltaket omfattes av reguleringsplan for «Sandskogan gnr. 64, bnr. 3» datert 04.06.2014[1].Roan kommune gav i sin tid byggetillatelse til tiltaket i oktober 2010

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 04.05.2020.