Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Hellstranda – Nye Veier – Stjørdal kommune


Høringsfrist 11. mai 2020 23:59

I forbindelse med utbygging av ny veilinje for E6 mellom Ranheim og Værnes søker Nye Veier om å utvide fyllingen ved Hellstranda.

Arbeider i sjø vil bestå av utfylling av rene masser (sprengstein fra tunnelarbeidene i Gevingåsen) langs Hellstranda. Omfanget av fyllingen er anslått å utgjøre et areal på ca. 50 000 m2. Det totale volumet med nye masser vil tilsvare ca. 165 000 m3.

Planlagt oppstart for Hellstranda er mai/juni 2020 med forventet ferdigstillelse i desember 2022. 

Fylkesmannen avventer med ferdigbehandling av søknaden etter forurensningsloven fram til det foreligger vedtatt reguleringsplan. Forventet planvedtak er mai 2020.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Stjørdal kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Bladet.

Med bakgrunn i supplerende opplysninger i saken (kartillustrasjoner) utvides høringsfristen fra 1. mai til og med 11. mai 2020. Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no.