Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Uttian – Ellingsholmen – Frøya kommune


Høringsfrist 20. april 2020 23:59

Frøya kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø fra land ved Ellingsholmen i Frøya kommune. Formålet med utfyllingen er å utvikle området til blant annet industriformål med kaianlegg.

Tiltaket omfatter utfylling på land og i sjø, der tiltaksarealet i sjøen utgjør ca. 13 500 m2. Tiltaksområdet langs sjøen er ca. 550 m. For å få tilstrekkelig mengde med sprengstein er det estimert behov for å sprenge ut ca. 44 000 m3 masser, hvorav ca. 22 000 m3 skal fylles ut i sjø.

Det er planlagt utfylling i sjøen i løpet av våren (før førsommeren), og arbeidet vil bli gjort over en periode på to uker.

Det skal benyttes sprengstein fra fjellsprenging i nærliggende områder. Sprengsteinsmassene kan ifølge søknaden betraktes som rene og er planlagt kjørt direkte til tiltaksområdet.

Utfyllingsarbeidet utføres som konvensjonell sprengsteinsfylling. All masseutlegging på sjøen skal utføres ved at det første laget legges ut med gravemaskin, etterfølgende masser tippes inne på allerede utlagt fylling.

Vedlagt søknaden (tilgjengelig til høyre) følger relevante dokumenter.

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Frøya kommune og blir kunngjort i Adresseavisen og Hitra-Frøya.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20. april 2020.