Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og deponering av masser - Odd Einar Kne AS - Steinkjer kommune


Høringsfrist 23. april 2020 23:59

Odd Einar Kne AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og deponering av masser i Asp steinbrudd i Steinkjer kommune.

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider regnes som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»). Næringsavfall skal leveres til godkjent mottak dersom det ikke kan gjennomgå gjenvinning. Med godkjent mottak menes mottak/anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen viser til vedlagte søknad med tilhørende dokumenter, fra Odd Einar Kne AS. Bedriften søker om tillatelse til virksomhet på gnr. 210 bnr. 1 (Asp pukkverk) i Steinkjer kommune.

Søknaden beskriver mottak, sortering, mellomlagring og gjenbruk av ca. 60 000 m3 rene jord- og steinmasser årlig. Rene jord- og steinmasser som ikke vurderes for gjenbruk vil bli brukt til avslutning, oppfylling og tilbakeføring av bruddet til jordbruksformål, samt sikring av bruddkanter.

Bedriften søker i tillegg om mottak av 5000 m3 betong for gjenvinning og uttak av armering, samt mottak av 10 000 m3 asfaltrester for knusing/gjenvinning.

Fylkesmannen er av den oppfatning av at hovedaktiviteten er mellomlagring og gjenbruk av rene jord- og steinmasser, men at masser som ikke gjenbrukes, skal brukes til oppfylling og avslutning av bruddet. Vi har dermed bedt bedriften å svare opp følgende:

  • hvor store mengder er tenkt deponert årlig
  • hvor store mengder er det kapasitet til å deponere i bruddet totalt

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommunedelplan Asphaugen med ny E6 Selli-Asp (vedtatt 20.01.2016, planid: 2015006). I brev av 23.08.2019 fra Steinkjer kommune til Odd Einar Kne AS, skriver kommunen at aktuelle tiltak ikke kommer i konflikt med planformålet i arealplanen.

Søknaden med tilhørende dokumenter er samlet i ett dokument (tilgjengelig til høyre). 

Søknaden legges også ut til offentlig gjennomsyn i Steinkjer kommune og blir kunngjort i Trønder-Avisa.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 23. april 2020.