Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Guide til søknad om kontantstøtte for bedrifter


Regjeringen har innført en kontantstøtteordning for bedrifter i Norge. Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent. I første omgang gjelder kontaktstøtten for mars, april og mai 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.04.2020

Den norske regjeringen har nå opprettet en kontantstøtteordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter med betydelig reduksjon i omsetning som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak.
Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut ifra oppgitte tall for mars.
Her er en guide til søknad om kontantstøtte.

Søknadsportalen åpner 17. april for bedriftene som søker via Altinn.

Hvem kompenseres

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent i månedene april og mai (20 prosent i mars), med unntakene nevnt nedenfor.
Omsetningsfall i prosent tar utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned 2020 og omsetning i mars måned 2019.
Dersom bedriften ikke var virksom 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Ordningen vil ikke gjelde for følgende næringer:

 • finansnæringen
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • olje- og gassutvinning
 • private barnehager
 • flyselskap under egen støtteordning
 • utenriks sjøfart som er varetransport
 • foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er
 • innehavers hovedinntektskilde)
 • foretak uten aktivitet
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs

Hva kan bedriftene kompenseres for

Bedriftene skal bli kompensert for følgende uunngåelige faste kostnader:

 • leie av lokale
 • lys og varme
 • renovasjon
 • vann og avløp
 • leie av maskiner og inventar
 • rådgivningstjenester som regnskap
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter og forsikringspremier

Hvordan bestemmes kompensasjonen

Kompensasjonen bestemmes ut fra følgende formel:
Kompensasjon= Omsetningsfall i %*(uunngåelige faste kostnader-egenandel)*justeringsfaktor

Bedrifter som er stengt av staten får en justeringsfaktor lik 0,9, mens øvrige bedrifter får en justeringsfaktor lik 0,8. Bedrifter som ikke har blitt tvunget til å stenge får i tillegg en egenandel på NOK 10 000 i måneden.
Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-, og beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut. Det settes et øvre tak på utbetaling til NOK 30 millioner per juridiske person per måned. For konserner kan beløpsgrensen bli høyere.


Framgangsmåte og attestasjon

Bedrifter kan søke støtte gjennom Altinn, hvor behandlingene i stor grad vil være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata. Slik kan ordningen iverksettes raskt og pengene bli utbetalt snarest mulig. Alle som søker kompensasjon må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontroll av rapporterte tall vil gjennomføres i etterkant.
Da det jobbes med å få på plass ordningen umiddelbart, er det derfor begrensede muligheter til å ivareta alle hensyn. Det åpnes derfor for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak ved en senere anledning.