Koronavirus (COVID 19)

Vi bidrar til god samhandling og lik situasjonsforståelse. Vi er et bindeledd mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter. Med god samhandlig kan vi bidra til helhetlig innsats mot koronaviruset.

Under finner du informasjon publisert av Fylkesmannen i Trøndelag angående korona.

Oppdatert informasjon fra nasjonale myndigheter 

Folkehelseinstituttet
nasjonale råd, føringer, anbefalinger, oppdaterte tall og informasjon om koronaviruset

Helsenorge
kvalitetssikret helseinformasjon til innbyggere i Norge

Finner du ikke svar på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller helsenorge.no?
Da kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015

Helsedirektoratet
informasjon til helsepersonell og andre offentlige aktører

Regjeringen: Koronavirus
tiltak fra Regjeringen, reiseråd fra UD og tidslinje

Regjeringen: forskrifter med hjemmel i koronaloven 
en oversikt over vedtatte forskrifter

Spørsmål om skole og barnehage?
Se Utdanningsdirektoratets side om koronaviruset

Informasjon på flere språk / Information in other languages

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har samlet informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk.

Directorate of Integration and Diversity have gathered web resources from public authorities and national knowledge centers in various languages.

Helsedirektoratet har laget plakater/informasjonsskriv, også på flere språk.
Disse kan du laste ned her (helsedirektoratet.no). 

 


09.09.2020

Tilbake til rødt

Utenriksdepartementet endrer sine reiseråd og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionene Jämtland og Örebro i Sverige, Syddanmark i Danmark og Kajanaland (Kainuu) i Finland, samt til landene Slovakia og Ungarn. 

03.09.2020

Fra rødt til gult

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Men fra helgen bytter noen land og regioner farge.

31.08.2020

Helsedirektøren møtte kommunene i Trøndelag

Helsedirektør Bjørn Guldvog deltok i Teams-møte med kommunedirektørene i Trøndelag i dag. Vi har jevnlige møter med kommunene om kornasituasjonen, og denne gangen var helsedirektøren gjest.

13.08.2020

Skal sikre trygg skolestart

Til uken er det skolestart for elever i Trøndelag. Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå.

10.07.2020

Nye reiseråd fra regjeringen fra 15. juli

Regjeringen la frem nye reiseråd fredag 10.juli. De nye rådene åpner for reise til store deler av Europa, uten at du må i karantene når du kommer hjem. Det er også åpnet for innreise til Norge, og for at familie og kjærester til nordmenn kan komme på besøk. 

10.07.2020

Kartlegging av merutgifter koronakrisen

For å få et bedre grunnlag for å fordele ekstraordinære skjønnsmidler til kommunene, ber Fylkesmannen i Trøndelag om anslag for netto merutgifter knyttet til koronakrisen. Dette inkluderer også anslag for kommunenes merutgifter til smittevern. Frist for tilbakemelding er 8. september.

29.06.2020

Erstatning ved produksjonssvikt krever melding til kommunen

Erstatningsordningen for avlingsskade i plante – og honningproduksjonen er for 2020 utvidet til at den, i tillegg til å gjelde klimabetingede skader, også omfatter erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft grunnet pålagte restriksjoner knyttet til koronapandemien.

17.06.2020

Setersesongen 2020 og Covid 19

Vi går mot ein ny setersesong. Med den låge smittestatusen for Covid 19 som vi har i dag så reknar Fylkesmannen med at seterdrifta kan gjennomførast tilnærma normalt. Vi har utarbeida noen råd til setrane for å hindre spreiing av Covid 19-viruset. Informasjonen er sendt til kommunane i Trøndelag. Fylkesmannen ønskjer dykk alle ein god setersommar!

05.06.2020

Reisekarantene og jobbreiser

Fra 1. juni åpnet regjeringen opp for at jobbreisende kunne slippe karantenetiden ved hjemkomst eller på reise i Norge. Ordningen gjelder jobbreiser i Norden. Her er en presisering om hvilke regler som gjelder i den situasjonen.

04.06.2020

Skoleskyss for flere

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer nå med en presiserende tolkning angående skoleskyss.

Flere nyheter