Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


31.03.2020

Nødvendige utgifter til internett når opplæringen foregår digitalt

Mange er i en situasjon hvor de nå må være hjemme med barn som skal gjennomføre skolearbeid. Hvordan skolene organiserer undervisningen kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller vil elevene ha behov for tilgang til internett for å kunne følge undervisningen hjemmefra.

27.03.2020

Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

18.03.2020

Kommunene må fortsatt ivareta de sosiale tjenestene

Flere NAV-kontor i Trøndelag stenger nå for publikumsbesøk, for å redusere risikoen for spredning av koronavirus. På samme tid får kontorene svært mange henvendelser fra personer som er permittert eller trenger annen arbeidsrettet oppfølging. Samtidig må NAV-kontoret gi sosiale tjenester til dem som trenger det.

04.03.2020

Kan NAV organisere rådgivningstjenesten sin utenfor NAV-kontoret?

Det lokale NAV-kontoret ivaretar oppgaver på vegne av både staten og kommunen din. Kontoret skal blant annet ivareta alle oppgavene som kommunen har etter sosialtjenesteloven. Én sentral oppgave etter sosialtjenesteloven er plikten til å gi opplysning, råd og veiledning for å forebygge eller løse sosiale problemer.

24.01.2020

Hvilken kommune skal gi sosiale tjenester til personer som utløser integreringstilskudd?

Vanligvis er det kommunen der du faktisk oppholder deg, som har ansvaret for å gi deg sosiale tjenester. Hvis du er flyktning eller en annen person som en kommune får penger fra staten for å ta imot og integrere (integreringstilskudd), trenger det ikke å være slik.

06.01.2020

Kan NAV endre innvilget sosialhjelp hvis du har andre inntekter?

Vi har fått spørsmål fra flere NAV-kontor i Trøndelag om de har lov til å endre innvilget sosialhjelp hvis søkeren får høyere inntekter enn forutsatt. Vi har også fått spørsmål om hvordan endringen eventuelt må gjøres.