Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere


Pandemien har ført til at mange selvstendig næringsdrivende og frilansere har mistet inntekten. I påvente av utbetaling av kompensasjon, kan du ha krav på økonomisk sosialhjelp.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.04.2020

Pandemien har ført til at mange selvstendig næringsdrivende og frilansere har mistet inntekten. Partiene på Stortinget er enige om en ordning som skal kompensere disse to gruppene. "Midlertidig forskrift om kompensasjonsytelse til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet" ble fastsatt onsdag 8. april.

Både selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få kompensasjon fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. For begge grupper skal ordningen gjelde fra 16. mars 2020. Planen er at kompensasjonen skal utbetales på etterskudd måned for måned. Første utbetaling kan trolig først skje i starten av mai, etter søknad fra den enkelte og saksbehandling hos NAV. Du kan lese mer om ordningen på nav.no.

Økonomisk sosialhjelp i påvente av utbetaling

Personer som ikke har penger til å betale sine nødvendige levekostnader, kan ha rett til økonomisk sosialhjelp. Dette kan gjelde flere i gruppen selvstendig næringsdrivende og frilansere i påvente av at kompensasjonsordningen kommer på plass og kompensasjon kan utbetales.

Økonomisk stønad er samfunnets «siste sikkerhetsnett». Det innebærer at du må ha prøvd alle andre muligheter til å forsørge deg selv før du har rett til slik stønad, enten gjennom arbeid, bruk av egne midler eller økonomiske rettigheter du har.

Dersom du er i en slik situasjon, kan du søke om økonomisk stønad hos ditt lokale NAV-kontor. Stønad gis som hovedregel som bidrag, men kan unntaksvis gis som lån. Informasjon om hvordan du går frem for å søke, ligger på nav.no. De fleste kommuner har også informasjon om dette på sine hjemmesider.

Økonomisk rådgivning

Hvis du ser at økonomien din blir eller har blitt vanskelig, kan du også søke om økonomisk rådgivning fra ditt lokale NAV-kontor. Rådgivningen kan omfatte alt fra enkel veiledning om budsjett og hverdagsøkonomi til håndtering av gjeld og kreditorer.

Du kan i tillegg kontakte NAV Gjeldsrådgivning på telefon 55 55 33 39 eller på chat. Se denne siden på nav.no for mer informasjon om hva NAV Gjeldsrådgivning kan hjelpe deg med.