Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


21.09.2018

Innføring av pakkeforløp

Brev fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner om innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne.


12.09.2018

Dialogmøter med kommunene

Fylkesmannen sin Helse og omsorgsavdeling gjennomfører denne høsten dialogmøter med alle kommuner i Trøndelag hvor hovedtema er tjenester til eldre.


10.09.2018

Helseplattformen

Nylig møtte fylkesmann Frank Jenssen Helseplattform-prosjektet. Helseplattformen handler om innføring av en ny, felles elektronisk pasientjournal som setter pasienten i Helse Midt-Norges nedslagsfelt i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.


05.09.2018

Trøndelagsløftet - koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi

Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020, har som hovedmål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.


04.09.2018

Kommunale helse - og omsorgstjenester 2017 -statistikk

I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge. I
2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året,noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen.


30.08.2018

Velkommen til kurs i nødnett og akuttmedisin

Invitasjonsbrev og program finner du til høyre på siden.


09.08.2018

Kurs og gruppeveiledning for LIS1- leger i kommunehelsetjenesten høsten 2018

Foreløpig informasjon om kursene utover høsten 2018.


12.07.2018

Konferanse om rus- og psykisk helse, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Konferansen arrangeres i samarbeid med kompetansesentrene NAPHA, KORUS og KBT. Brukerorganisasjonene RIO og Mental helse. NAV Trøndelag og Trondheim kommune.


12.07.2018

Fagdag med tema barn og unge med funksjonsnedsettelse -kunnskapsbasert habilitering

Som ledd i Fylkesmannens veiledningsarbeid inviterer vi til temasamling på Quality Stjørdal. Samlingen skal være dialogbasert, hvor det legges vekt på å dele erfaringer mellom kommunene


11.07.2018

Uønskede hendelser mot beboere i sykehjem

Daglig ytes svært gode og trygge helse- og omsorgstjenester til eldre i norske sykehjem. Samtidig rapporteres det av og til om feil og mangler som kan innebære at tjenestene svikter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel