Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

.


17.09.2019

Seminar om dagaaktivitetstilbud på gård for personer med demens


15.07.2019

Tilsynssak mot Helse Nord-Trøndelag HF

Fylkesmannen i Trøndelag oppretter tilsynssak mot legespesialist og Helse Nord-Trøndelag HF.

02.07.2019

Utvidet varselordning

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall eller svært alvorlig skade som har sammenheng med helsehjelpen.

26.06.2019

Koordinering av tjenestene

Koordinerte tjenester er et sentralt tema i pågående utviklingsarbeid i mange av tiltakene i forbindelse med oppfølging av primærhelsemeldingen og opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering. Det er ofte spørsmål om hvordan de ulike bestemmelsene knyttet til dette temaet skal forståes, og Helsedirektoratet har derfor utarbeidet informasjonsmateriell om individuell plan og koordinator  

25.06.2019

Signerte samarbeidsavtale

Fylkesmannen og fylkeskommunen har i dag inngått samarbeidsavtale om gjennomføringen av reformen leve hele livet.

03.06.2019

Nasjonal ressursportal

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I dag lanseres ressursportalen nasjonalt.

28.05.2019

Trøndelag får eget matgledekorps

Trøndelag er det neste fylket som får prøve ut ordningen matgledekorps. Målet er å heve kompetanse og bevissthet om betydningen av god mat og måltidsglede for den eldre befolkningen i fylket.

23.04.2019

Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå

23.04.2019

Tilskudd til rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker

I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 64 millioner kroner til formålet. Søknadsfrist er 15. mai 2019.  

01.04.2019

Mat- og landbruksministeren til matseminar for eldre

28. mai arrangerer Fylkesmannen i Trøndelag inspirasjonsdag om mat for eldre. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kommer til Trøndelag og åpner seminaret.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel