Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


29.06.2020

Forskning om barn, unge og skolemåltid

Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt med prosjektene for å finne bærekraftige modeller for skolemåltid i Trøndelag. Siste møtet for sommeren fikk prosjektkommunene de første forskningsresultatene om barnas skolemat, og gode smittevernråd.

17.06.2020

Matglede og skolemåltid i Trøndelag

Prosjektkommunene som jobber for å finne bærekraftige løsninger å innføre skolemåltider var samlet torsdag 18. juni. Selv om koronautbruddet har ført til endringer i skolen, jobbes det fortsatt godt for å få til skolemåltid for alle.

05.06.2020

Ny rapport med viktige råd til helsesykepleiere – vær snill

900 barn og unge fra hele Norge har blitt intervjuet for å forbedre møtet med helsesykepleierne på skolen. Det klareste rådet er å være snille, og fortelle hva taushetsplikt innebærer.

04.06.2020

Skoleskyss for flere

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer nå med en presiserende tolkning angående skoleskyss.

02.06.2020

Møte med prosjektkommunene

Januar 2020 var det møte for prosjektskolene, som bidrar til å utvikle modeller for å innføre skolemåltid i grunnskolene. Du finner presentasjoner og programmet fra møtet i denne artikkelen.

28.05.2020

Ønsker måltid i skolene

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag. Publisert 29.05.2018

27.05.2020

Nesten normal skolehverdag

Snart er det slutt på enmetersregelen og fra 2. juni kan hele skoleklasser igjen være samlet på skolen.  

27.05.2020

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Det nærmer seg tiden for å sette standpunktkarakter i grunnskolen. Fylkesmannen har fått flere spørsmål og problemstillinger knyttet til årets arbeid med standpunktvurdering, men i all hovedsak gjelder ordinære regler for fastsetting av standpunkt.

22.05.2020

Nettside om barn som pårørende og korona

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. 

07.05.2020

Oppdatert informasjon om fag og svenneprøver og eksamen

Oppdatert informasjon fra Kunnskapsdepartementet om fag- og svenneprøver og eksamen

Flere nyheter Få nyhetsvarsel