Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


01.11.2019

Fravær videregående i Trøndelag

Etter at fraværsregelen ble innført i den videregående skole har det vært mange spekulasjoner knyttet til hvilken effekt den vil ha på fraværet på kort og lang sikt for elevene i den videregående skolen. Etter sammenslåingen mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke, har vi muligheten til å se på en samlet utvikling de to siste årene. Samlet sett er det små endringer, men noen funn er likevel svært interessante. Her vil median fraværsdager og median timer bli presentert for noen utvalgte år, program og kjønn. Lenke til forklaringen av hva median er, ligger her.

25.10.2019

Fagfornyelsen – hva skjer i Trøndelag

Læreplanen vår fornyes; overordnet del ble fastsatt i 2017 – og snart vedtas også læreplanene i fag.

17.10.2019

Samisk språkuke

Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune er med på å markere samisk språkuke i uke 43.

09.09.2019

Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing - fleksibel oppstart etter 1. mars 2020

Nettkurset skal bidra til å øke kompetansen knyttet til barnehagemiljø og skolemiljø. 1. Mars 2020 kommer versjon 3, hvor det blir anledning til å begynne kurset når det måtte passe hver enkelt barnehage og skole.    

04.09.2019

Styrker barnas stemme i hele landet

Fylkesmannen i Trøndelag har utviklet et samtaleverktøy for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. HER BOR har blitt så godt mottatt at nå rulles det ut til alle fylkesmenn i Norge. Dette skal være med å styrke barnets stemme og rettssikkerhet.

08.07.2019

Lærerbehovet kartlagt

Kommunene i Trøndelag har behov for minst 185 flere lærerårsverk fram mot 2030 sammenlignet med i dag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført.  

31.05.2019

Sommerles

Sommerles er en suksesskampanje som skaper leseglede. Snart starter årets kampanje.

06.05.2019

Kartlegger lærerbehovet

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører nå en undesøkelse i kommunene med tanke på lærerbehovet i framtiden.

12.04.2019

Trønderske skoler kan bidra til økt kvalitet på eksamen

Hvert eneste år gjennomføres det tusenvis av eksamener i Norge. Likevel er det forsket lite på eksamen, men nå skjer det noe spennende.

06.03.2019

Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel