Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


06.03.2019

Videreutdanning innen Norsk som andrespråk

Studieåret 19/20 tilbyr Nord universitet en samlingsbasert videreutdanning innen Norsk som andrespråk 2 (15 studiepoeng) ved studiested Levanger.

26.02.2019

2019 - det internasjonale året for urfolkspråk!

Forente Nasjoner (FN) har bestemt at 2019 er året for verdens urfolksspråk. I Norge har vi tre offisielle urfolksspråk.

18.02.2019

Tilskudd for svømming i barnehager

Barnehager, frivillige organisasjoner og kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd.

06.02.2019

Lahkoe biejjine! Gratulerer med dagen!

Trööndelagen Fylhkenålma sijhtebe gaajhkesidie læhoestidh! Vi hos Fylkesmannen i Trøndelag hilser alle på samefolkets dag!

31.01.2019

Informasjon om eksamen i grunnskolen våren 2019

Fylkesmannen har sendt ut informasjon til alle skoler om vårens sentralt gitte eksamen i grunnskolen. Informasjonen finner du også som relatert dokument i denne artikkelen.

09.11.2018

Nettkurs mobbing - barnehage og skole

Nettkurset er et kompetansentilbud som skal føre til økt kompetanse blant ansatte.

06.11.2018

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Samlingsbasert tilbud, pulje 4

Direktoratet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å tilby kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Den nasjonale satsingen inkluderende barnehage- og skolemiljø-samlingsbasert tilbud, er en del av denne kompetanseutviklingen som tilbys.

01.11.2018

Invitasjon til barnehager i Trøndelag som har behov for støtte i implementeringen av rammeplanen

Invitasjon til barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen. Med tema: Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

16.10.2018

Erfaringssamling skolemiljø - 9 A

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven om skolemiljø ble innført 1.8.17 og Fylkesmannen ble da førsteinstans etter det nye regelverket. Fylkesmannen inviterer nå skoleeiere og rektorer i grunnskolen til erfaringssamling om arbeidet etter nytt regelverk om kapittel 9 A. 

17.09.2018

Svømmeopplæring - kompetanseheving og obligatorisk ferdighetsprøve

Den obligatoriske ferdighetsprøven er innført og gjerlder fra høsten 2017. Alle elever skal før de er ferdige på 4. trinn, gjennomføre ferdighetsprøven. Dette er hjemlet i forskrift til opplæringslovens § 2-4 3. ledd. Det er skoleiers ansvar å påse at dette blir gjort.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel