Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


17.09.2018

Svømmeopplæring - kompetanseheving og obligatorisk ferdighetsprøve

Den obligatoriske ferdighetsprøven er innført og gjerlder fra høsten 2017. Alle elever skal før de er ferdige på 4. trinn, gjennomføre ferdighetsprøven. Dette er hjemlet i forskrift til opplæringslovens § 2-4 3. ledd.

Det er skoleiers ansvar å påse at dette blir gjort.


13.09.2018

Dronning Sonjas skolepris

Fylkesmannen i Trøndelag har nominert to skoler fra Trøndelag til Dronning Sonjas skolepris 2018. Prisen deles ut årlig til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 


23.08.2018

Dagskonferanse Vurdering for læring

Vurdering for læring har vært ei stor nasjonal satsing som har pågått i mange år, og som har involvert mange skoler. Nå fases det nasjonale prosjektet ut, men skolene skal utvikle vurderingspraksisen sin videre. Det er en fagfornyelse på gang, og det skal bygges bro mellom det vi har lært gjennom satsinga - og det som kommer i fagfornyelsen. Utdanningsdirektoratet holder dagskonferanser med spennende tema i alle landets regioner. For Trøndelag sin del, er Stjørdal konferansestedet - og datoen er 27. september. Les mer om program og påmelding på udir sin hjemmeside.


17.08.2018

Tilretteleggingsmidler

Er du barnehageansatt og kommet inn på studier?

Invitasjon til å søke på tilretteleggingsmidler, lokale prioriteringer, for barnehageeiere i Trøndelag


06.06.2018

Snakk om det! Konferanse om seksuell helse

Snakk om det!

Hvordan snakke med barn og unge om seksualitet?

Pornografi, sosiale medier og overgrep 


29.05.2018

Ønsker måltid i skolene

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.


29.05.2018

Ulike modeller for utvikling av skolemåltid i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer dere til å delta på Workshop hvor vi ser på ulike modeller for utvikling av skolemåltid i Trøndelag. 


16.05.2018

Regjeringen innfører norm for lærertettheten i grunnskolen fra høsten 2018

Det er øremerket 700 millioner kr til kommunene for å innføre lærenormen høsten 2018. Da skal det maksimalt være 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn, og maksimalt 21 elever for hver lærer i 5. til 10. trinn.

 


14.05.2018

Én ny språkkommune i Trøndelag

Vi har fått 17 nye språkkommuner i landet.  En av disse befinner seg i Trøndelag, og det er Leka. Dette er tredje pulje i språkkommunesatsinga.


09.05.2018

Tilskudd til samisk tiltak mot mobbing

Stortinget har for 2018 bevilget 1 mill. kroner til tiltak mot mobbing av barn og unge knyttet til samisk bakgrunn, språk og kultur


Flere nyheter Få nyhetsvarsel