Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

Slik får du verge

1. Kontakt fastlegen. Fastlegen fyller ut skjema for legeerklæring (PDF for utskrift).

2. Du, legen eller pårørende fyller ut skjemaet begjæring om vergemål (elektronisk eller PDF for utskrift).

3. Disse to skjemaene sendes samlet til Fylkesmannen enten elektronisk eller i posten til: Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø

Du og dine nærmeste får brev når saken (begjæringen) er mottatt og at vi er i gang med å vurdere den. Vi tar kontakt med deg for å sikre at du er enig i vergemålet og hvem som skal være vergen din.


Godkjenning

Du får brev om opprettelse av vergemål og oppnevning av verge.

Vergefullmakten sendes til den som blir oppnevnt som verge. Her står det hva vergen skal hjelpe til med.

Du (vergehaver) og vergen tar kontakt med hverandre og initiativ til møte.


Avslag? Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen.


Vil du skifte verge eller avslutte? Kontakt oss.


12.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Er du verge?  Vi ønsker å få vite hvordan opplever du kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet. 


05.03.2018

Innsending av vergeregnskap 2017

Fylkesmannen sender ut informasjonsbrev om vergeregnskap.


25.08.2014

Informasjonsmøte om vergeoppdrag 4. september

Vil du bli verge? Vi inviterer til informasjonsmøte.


25.06.2013

Skjema for advokater

Fylkesmannen har utarbeidet et skjema som kan brukes av advokater i forhold til å få vurdert godtgjøring for vergeoppdrag.


21.05.2013

Vil du bli verge?

Vi trenger verger. Den 1. juli i 2013 trer den nye vergemålsloven i kraft. En av endringene er at Fylkesmannen i Troms overtar ansvaret for vergemålsforvaltningen i vårt fylke.


02.05.2013

Informasjon om meldeplikt

Fylkesmannen har sendt ut informasjonsskriv om meldeplikten etter ny vergemålslov


23.04.2013

Informasjon til overformynderiene

Fylkesmannen har sendt ut informasjonsskriv til overformynderiene. 


26.03.2013

Informasjon til hjelpeverger

Fylkesmannen har arrangert informasjonsmøter om vergemålsreformen for hjelpeverger i fylket.


26.03.2013

Informasjonsmøte for organisasjoner

Fylkesmannen i Troms har invitert ulike organisasjoner til informasjonsmøte om vergemålsreformen.