Hopp til innhold

Kontaktpersoner

Ta kontakt med kommunen din om du har spørsmål om motorferdsel i utmark.

Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Regler for søknad om dispensasjon/klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.


1 | Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen.

2 | Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

3 | Tillatelsen må medbringes under transporten.


Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.