Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2018

Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020.

Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Nasjonalt program for velferdsteknologi er nå over i en innføringsfase på trygghets og mestringsteknologi. 28 prosjekter som omfatter 213 kommuner deltar i programmets spredningsprosjekt.

Velferdsteknologiprogrammet ønsker å stimulere til kommunesamarbeid og aktive regionale nettverk, slik at videre spredning kan bygges på disse. Videreføring av prosjekter som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram prioriteres foran nye prosjekter.

Søknad sendes via Altinn til Helsedirektoratet. Fullstendig utlysning og utfyllende informasjon finnes her:

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losninger#m%C3%A5lgruppe-og-prioritering

 

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter