Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering er ett av tiltakene i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 – 2019 (Prop. 1S (2016-2017)). Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet.

Mål for ordningen

Styrking i tråd med "Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019" og i samsvar med krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator". Innen utgangen av tilskuddsåret skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål:

a) Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.

b) Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.

c) Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.

d) Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.

e) Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.

f) Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Målgruppe

Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

 Tildelingskriterier

Tildelingen av tilskudd skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknaden. I vurderingen blir søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen lagt til grunn, herunder

- at det er beskrevet tiltak for utarbeidelse/oppdatering av kommunens plan for habilitering og rehabilitering, herunder hvordan det sikres tilbud i samsvar med befolkningens behov, og hvordan tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator" og jfr kriterier til måloppnåelse under pkt 6 i regelverket for tilskuddsordningen.

- at kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.

- at koordinerende enhet er sentral i utarbeidelse av kommunens plan.

- at søknaden er forankret på rådmannsnivå.

Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

 Hvordan søke

Vedlagte søknadsskjema skal benyttes. Søknaden sendes Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø.

 Rapportering på mottatt tilskudd

Det opplyses i tilskuddsbrevet om rapporteringsfrist og krav til rapportering. Det benyttes egen mal for rapporteringen.

Les mer i regelverket for tilskuddet Regelverk for tilskudd til «Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene». (lenke til regelverket i pdf)

 

 

Søknadsfrist:
31.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
31.03.2018 00:00:00