Tilskudd til lindrende behandling

Fylkesmannen i Troms tar imot søknader fra Nordland, Troms og Finnmark.

Formålet med ordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet og bidra til kompetanseoppbygging innen lindrende behandling om omsorg ved livets slutt i kommunene.

Målgruppen er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av bakenforliggende diagnose, og deres pårørende.

Kommuner som søker i Nordland, Troms og Finnmark, skal sende søknadsskjema til Fylkesmannen i Troms som vedlegg til e-post på fmtrpostmottak@fylkesmannen.no. Det samme gjelder rapportering på egne skjema i etterkant. Regelverk, søknadsskjema og skjema for rapportering finnes under "dokumenter".

Se under "Kontaktpersoner" for å komme i kontakt med Fylkesmannen. Du kan også kontakte Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling Lindring i Nord eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning, eller for å se omtale av tidligere prosjekter.

Søknadsfristen er 1.3.2018. Søknadene vil bli behandlet innen 15.5.2018.

Tilskuddet blir forvaltet i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentra for lindrende behandling og Fylkesmannen i Troms.

 

 

 

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene. Midlene skal brukes til kompetanseheving for personell som gir tjenester til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 00:00:00

Kontaktpersoner