Tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2018

Helsedirektoratet har publisert kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2018.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020) med vekt på blant annet økt brukerinnflytelse i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Nasjonal bevilgning:  472,4 mill. kr.

Prioriteringer:

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Regelverk og skjema for søknad i 2018 finnes i feltet til høyre.

Rapportering på måloppnåelse for 2017 skal gjennomføres elektronisk via Questback. Kontaktperson for tilskuddet i kommunen får den tilsendt på e-post fra Helsedirektoratet innen utgangen av januar.

Mer informasjon: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid 

Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid sendes til Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00