Tilskudd til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene

Fylkesmannen i Troms utlyser tilskuddsmidler for 2018 til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Tilskudd kan gis til enkeltkommuner, eller til flere kommuner i interkommunalt samarbeid.

Søknadsfrist: 15.03.2018.

Beløp som skal fordeles i Troms: 950 000 kr. Det er ikke laget et særskilt søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søknaden sendes på e-post til Fylkesmannen i Troms på denne adressen: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet og forebygge sykdom, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgrupper for arbeidet i kommunene

Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i deltakernes behov for tjenester i et livsløpsperspektiv og bygge på aktiv samhandling med brukerorganisasjoner, evt. frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører. I søknaden må det beskrives hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres i planlegging og drift av arbeidet. Det skal også legges vekt på likemannsarbeid.

Fullstendig regelverk for tilskuddsordningen

Fylkesmannen forutsetter at de som søker om tilskudd er kjent med det fullstendige regelverket for tilskuddsordningen, med bl.a. kriteriene for måloppnåelse. Regelverket er lagt som vedlegg her.

Krav til søknadens form og innhold

Disse opplysningene må være med i søknaden:

Om kommunen

1. Kommunenavn

2. Organisasjonsnummer

3. Bankkontonummer

4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det søkes støtte til

Om arbeidet det søkes støtte til

5. Gi en kortfattet beskrivelse av arbeidet det søkes det støtte til

6. Beskriv målene for arbeidet

7. Beskriv målgruppene for arbeidet

8. Beskriv hvordan brukermedvirkning og likemannsarbeid er ivaretatt i arbeidet

9. Hvem deltar i arbeidet det søkes støtte til? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre)

10. Hvordan er arbeidet det søkes støtte til forankret i kommunalt planverk?

11. Hvem rapporterer den ansvarlige for arbeidet til?

Om økonomi

12. Søknadsbeløp

13. Eventuelle ubrukte midler fra 2017

14. Totalt budsjett for arbeidet

15. Egenfinansiering

16. Finansiering fra andre kilder

Om formidling av resultater og erfaringer

17. Hvordan vil resultater og/eller erfaringer fra arbeidet bli formidlet i egen kommune (til samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)?

18. Hvordan kan resultater og/eller erfaringer fra arbeidet bli til nytte for andre kommuner?

Pass på at søknaden fylles ut på alle 18 punkter. Mangelfulle opplysninger betyr forsinket saksbehandling. Søknaden skal forhåndsgodkjennes av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til.

Regler for klagebehandling:

Tildeling av / avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.

Andre forutsetninger:

  • Ved interkommunalt samarbeid forutsettes det formalisering av forpliktende samarbeid mellom samarbeidskommunene.
  • Tilskuddet tildeles for 1 år av gangen, og i utgangspunktet i 3 år med forbehold om Stortingets behandling av de årlige statsbudsjettene. I særskilte tilfeller kan tilskuddet forlenges.
  • Kommunene skal delfinansiere arbeidet det søkes om støtte til. Det forventes en opptrapping av kommunens delfinansiering i løpet av tilskuddsperioden.

Rapportering på mottatt tilskudd

Kommunene som mottar tilskudd i 2018 skal rapportere til Fylkesmannen i Troms innen 1. april 2019. Nærmere informasjon om rapportering sendes ut sammen med tildeling av tilskudd.

Fylkesmannen i Troms ser fram til å motta søknader fra kommunene.

Søknadsfrist:
15.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommunene i Troms
Rapporteringsfrist:
01.04.2019 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter