Tilskudd til tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov

Helsedirektoratet har publisert kunngjøring av tilskudd til "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" for 2018.

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Ordningen skal understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).

Nasjonal bevilgning:  227 mill. kr. I 2018

Prioriteringer:

  • Det gis tilskudd til delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT). I DPS- regioner med et mindre befolkningsgrunnlag enn om lag 15 000 innbyggere, kan det gis tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester.
  • Etablering av mottaks- og oppfølgingsentre (MO-sentre)
  • Lavterskel substitusjonsbehandlingstilbud, f.eks. etter modell av LASSO
  • Behandlingsforberedende tiltak
  • Housing First-tiltak
  • Det gis tilskudd til utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helserus- og voldsfeltet.

Regelverk og skjema for søknad i 2018 finnes i feltet til høyre.

Mer informasjon:     https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-mennesker-med-langvarige-ogeller-sammensatte-tjenestebehov  

Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid sendes til Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

Søknadsfrist:
20.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte. Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner og helseforetak
Rapporteringsfrist:
31.03.2019 00:00:00