Tilskuddsordning for kompensasjon av ubenyttede bosettingsplasser for enslig mindreårige flyktninger i 2016

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 20 mill. kroner til tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt. 

Fylkesmennene er bedt om å fordele midlene på aktuelle kommuner i sitt fylke.

Det vises i denne forbindelse til nærmere beskrivelse av ordningen, regelverk og krav tilsøknaden som er lagt til høyre på denne siden.

Søknadsfrist:
01.11.2017 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms