Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon er et tiltak i regi av regjeringens strategi «Omsorg 2020»

Vedlagt finner du utlysningsbrevet for tilskuddet, søknadsskjema med vedlegg samt regelverk for tilskuddsordningen.

Det vil bli opplyst i et tilsagnsbrevet om rapporteringsfrist og krav til rapportering for eventuelt tilskudd mottatt i 2018. Rapportering utføres i eget rapporteringsskjema som vil bli tilsendt mot slutten av 2018 begynnelsen av 2019.

 

 

 

Søknadsfrist:
13.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (for eksempel NAV, barneverntjeneste, barnehager og skoler).
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms
Hvem kan søke:
Kommuner, gjerne i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører. Fylkeskommunen – kun til kompetanseutvikling.