Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


01.12.2016

Ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms

Analysen handler om store hendelser som kan ramme samfunnet i Troms, som kommuner eller etater ikke kan håndtere alene.


10.02.2015

Påmelding til møte i Fylkesberedskapsrådet


10.09.2014

Veileder Helhetlig ROS-analyse i kommunen

Veileder til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen fra DSB. Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt.


01.09.2014

FylkesROS 2014

Fylkes-ROS er ment å være et samordnet dokument som bygger på kommunale og regionale ROS-analyser. Dette har ikke vært fullt ut mulig å oppfylle fordi mange etater og virksomheter mangler egne ROS-analyser.