Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


06.07.2018

Justert beredskapsnivå

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har i dag bestemt å tilpasse eget beredskapsnivå i luftambulansesaken. Bemanningssituasjonen for pilotene er mer stabil.


29.06.2018

Fjellskredkonferansen 2018

Nye oppskyllingshøyder, endring av beredskapsplanverk og frigjøring av areal er tema på Fjellskredkonferansen 2018 i Lyngen.


14.06.2018

Gledelig rapport for fjellskredkommuner

NVE har gitt ut en ny rapport om flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Den viser at oppskyllingshøyden blir lavere enn tidligere beregnet.


02.05.2018

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 handler blant annet om: NATO-øvelsen Trident Juncture, overføringsverdien til beredskapsarbeid i praksis i helsetjenesten og nordområdene og IKT, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhet.


10.04.2018

Kan bli vårflom i noen vassdrag

I fylket er det størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, hvor Reisaelva er spesielt utsatt. 


12.02.2018

Skal vurdere endringer i loven

Plandirektør hos Fylkesmannen i Troms, Per Elvestad, skal være med i utvalget som vurderer endringer i beredskapslovgivningen.


13.12.2017

Flere har ROS-analyser

20 av 24 kommuner i Troms har nå ROS-analyse viser nye tall.   


22.11.2017

Vi følger uværet Ylva

Fylkesmannen i Troms har varslet kommuner og beredskapsetater og følger værsituasjonen nøye.


29.08.2017

Vi må være forberedt på fjellskred i Troms

Det er mer enn 110 fjell som er i bevegelse i fylket. Dette er en stor utfordring både for innbyggere og myndigheter. Aller størst er utfordringen for kommunene og de som bor i områder der det er fare for ras fra fjell, skriver fylkesmann Bård Pedersen i sin kronikk.


21.08.2017

Velkommen til Nasjonal fjellskredkonferanse

Fylkesmannen i Troms, sammen med Politiet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NVE og kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord, arrangerer Nasjonal fjellskredkonferanse 29. - 31. august.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel