Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


16.08.2018

Fjellskredkonferansen 2018

Nye oppskyllingshøyder, endring av beredskapsplanverk og frigjøring av areal er tema på Fjellskredkonferansen 2018 i Lyngen


06.07.2018

Justert beredskapsnivå

Fylkesmennene i Troms og Finnmark har i dag bestemt å tilpasse eget beredskapsnivå i luftambulansesaken. Bemanningssituasjonen for pilotene er mer stabil.


14.06.2018

Gledelig rapport for fjellskredkommuner

NVE har gitt ut en ny rapport om flodbølger etter fjellskred i Lyngen. Den viser at oppskyllingshøyden blir lavere enn tidligere beregnet.


02.05.2018

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 handler blant annet om: NATO-øvelsen Trident Juncture, overføringsverdien til beredskapsarbeid i praksis i helsetjenesten og nordområdene og IKT, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhet.


10.04.2018

Kan bli vårflom i noen vassdrag

I fylket er det størst sannsynlighet for vårflom i Nord-Troms, hvor Reisaelva er spesielt utsatt. 


12.02.2018

Skal vurdere endringer i loven

Plandirektør hos Fylkesmannen i Troms, Per Elvestad, skal være med i utvalget som vurderer endringer i beredskapslovgivningen.


13.12.2017

Flere har ROS-analyser

20 av 24 kommuner i Troms har nå ROS-analyse viser nye tall.   


22.11.2017

Vi følger uværet Ylva

Fylkesmannen i Troms har varslet kommuner og beredskapsetater og følger værsituasjonen nøye.


29.08.2017

Vi må være forberedt på fjellskred i Troms

Det er mer enn 110 fjell som er i bevegelse i fylket. Dette er en stor utfordring både for innbyggere og myndigheter. Aller størst er utfordringen for kommunene og de som bor i områder der det er fare for ras fra fjell, skriver fylkesmann Bård Pedersen i sin kronikk.


21.08.2017

Velkommen til Nasjonal fjellskredkonferanse

Fylkesmannen i Troms, sammen med Politiet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NVE og kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord, arrangerer Nasjonal fjellskredkonferanse 29. - 31. august.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel