Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Fylkesmannen har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Fylkesmannen har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Fylkesmannen i ditt fylke.

Vis mer

 

 


Reindrift fra Troms i utenlandsk media

Et reinbeitedistrikt fra Troms reinbeiteområde har hatt besøk av tysk media og har dermed fått anledning til å fortelle om klimaendringenes påvirkning på reindriftsnæringen og nødvendig tilleggsforing med mer for et publikum utenfor landets grenser.


Reintelling på Kvaløya – vis hensyn

I perioden 5. -14. september foregår det reintelling på Kvaløya i Troms. Under samlingen er reinen veldig sårbar og var for forstyrrelser.


Reinsdyra trenger ro under flytting og kalving

På våren flyttes reinsdyr som er sårbare for forstyrrelser etter en lang vinter. Vi ber alle som ferdes i områder med reinsdyr om å ta særlig hensyn i alle beiteområder i Troms.


Forskrift for å regulere motorisert ferdsel i terrenget

Fylkesmannen i Troms har fått oversendt forskrift for regulering av motorisert ferdsel innen deler av Kiruna kommune.


Mer kunnskap og nye muligheter kan styrke reindrifta i Troms

Denne uka arrangerte vi sammen med Troms reindriftssamers fylkeslag (TRF) og prosjektet Ut på vidda seminar for reineiere i Troms og andre interesserte.


Vil du bli lærling i reindriftsfaget 2018?

Fristen for å søke om å bli lærling i reindriftsfaget er 31. mai 2018.


Ny veileder for tilleggsfôring av rein

Veilederen fra NIBIO handler om hvordan reinen kan tilleggsfores når det er vanskelige snø- og isforhold, og under samling og flytting av flokken. Last ned veilederen her. 


Presisering fra Landbruksdirektoratet angående umerket rein og tilskudd

I forbindelse med en fagsamling som Landbruksdirektoratet holdt i høst for fylkesmennene som har det regionale sektoransvaret for reindrift ble umerket rein og tilskuddsutbetaling diskutert.


Oppdatering av reindriftskart

Landbruksdirektoratet har gitt NIBIO i oppdrag å utbedre dagens oppdatering av arealkartene for reindriftsnæringen.


Kommuneprosjektet: Lokal forankring av reindriften i kommunene

Sammen med Målselv kommune og Troms reindriftsamers fylkeslag startet Fylkesmannen i Troms høsten 2015 kommuneprosjektet. Målet er å lette dialogen mellom reinbeitedistrikt og kommuner.


Flere nyheter