Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


28.06.2016

Fylkesmann omgjør kommunale byggetillatelser

Fylkesmann i Troms omgjør dispensasjoner Tromsø kommune har gitt i forbindelse med to byggeprosjekt i sentrum av byen. Til sammen dreier det seg om bygging av 51 boenheter. Utbyggingene er samlet så omfattende at det må utarbeides reguleringsplan.


08.03.2013

Om unntak for landbrukstiltak i strandsonen - plan og bygningslovens § 34-2 åttende ledd

Ved innføring av plan- og bygningsloven i 2009 ble en unntaksbestemmelse for bygning, konstruksjon anlegg og innhengning som er nødvendig i landbruket, videreført for en fireårs periode.   Unntaksbestemmelsen faller bort 1. juli 2013.