Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


12.06.2018

Troms leder an på klimatilpasning

Fylkesmannen i Troms har over flere år samarbeidet med ulike fagmiljøer i nasjonale pilotprosjekter for å tilpasse oss et varmere, våtere og villere vær i framtiden.


07.06.2018

Godt arbeid i Kåfjord

Kåfjord kommune har lagt fram sin risiko- og sårbarhetsanalyse for Gámmanjunni 3. Fylkesmannen i Troms roser kommunen for systematisk arbeid med utfordringene rundt faren for fjellskred. 


20.11.2017

Foredragene etter konferansen 2017

Her ligger pdf-versjoner av foredragene holdt under plan- og byggesakskonferansen 14.-15. november 2017


05.09.2017

Barnekonvensjonen i praksis 2017

Nasjonal konferanse om praktisk bruk av FNs barnekonvensjon i norsk forvaltning arrangeres 19. og 20. oktober for fylkesmannsembeter og direktorater.


04.09.2017

Høringsuttalelse E8 Ramfjord

NVE, Mattilsynet og Fylkesmannen fremmer i samordnet uttalelse faglige merknader til planforslaget og foreslår avbøtende tiltak. Ingen statlige etater i samordningsporsjektet fremmer innsigelse til planforslaget.


21.08.2017

Velkommen til Nasjonal fjellskredkonferanse

Fylkesmannen i Troms, sammen med Politiet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NVE og kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord, arrangerer Nasjonal fjellskredkonferanse 29. - 31. august.


02.03.2017

Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Harstad kommune

Harstad kommune har lagt frem en godt gjennomarbeidet arealdel til kommuneplanen som vil styrke utviklingen av Harstad by, samtidig som bosetting og sysselsetting i distriktene ivaretas.


02.02.2017

Fylkesmannen opphever vedtak om skytestopp

Tromsø kommune sitt vedtak om full stans i all skyteaktivitet i Tromsdalen blir opphevet. Tromsø Jeger- og Fiskeforening og Tromsø Pistolklubb får dermed medhold i sin klage.  


23.11.2016

Video fra konferansen om plan- og byggesaker

VIDEO: Her kan du se og høre foredrag om konsekvensutredning, nasjonalt jordvern, innsigelser og mekling og hva statssekretæren fra KMD sa på konferansen.


21.11.2016

Plan- og byggesakskonferansen 2016: Foredragene

Innlegg holdt under "Plan- og bygesakskonferansen 2016. Gjennomført 16. og 17. november på Scandic Ishavshotel.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel