Tiltale mot tidligere fylkesmann

I dag tok Statsadvokaten i Troms og Finnmark ut tiltale mot tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.

Vi har av hensyn til etterforskningen valgt å ikke kommentert denne saken overfor mediene før nå.

- Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker.

De ansatte

Da sedelighetssak ble kjent for knapt ett år siden satte embetsledelsen i verk flere tiltak for sine ansatte. Blant annet ble det holdt informasjonsmøter hvor også bedriftshelsetjenesten deltok.  

- Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, sier Vik Aspaker.

Dette gjorde vi

Fylkesmannen i Troms har siden varetektsfengslingen bistått politiet.  Embetsledelsen har også holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, informert om saken, siden de var Ludvigsens nærmeste overordnede.

Elisabeth Vik Aspaker har tidligere hatt kontakt med Svein Ludvigsen på mange arenaer, derfor valgte hun tidlig i samråd med KMD, å erklære seg inhabil.

Beslutningen ble tatt da saken ble kjent for oss. Det skulle ikke herske tvil om at politiet fikk tilgang til alle relevant opplysninger. 

Dette bestemte KMD

  • Fylkesmannen i Nordland skal behandle alle søknader om innsyn som krever fritak for taushetsplikten for dokumenter og ved avhør av ansatte i kommuner i Troms.
  • Alle ansatte hos Fylkesmannen, og tidligere ansatte fikk fritak for lovbestemt taushetsplikt i forbindelse med etterforskningen.

Gode rutiner

I lys av denne saken har Fylkesmannen i Troms gjennomgått rutiner for varsling og hvordan våre ansatte blir gjort kjent med dem.

- Vi mener embetet har gode varslingsrutiner. Hadde embetet den gangen hatt noen som helst mistanke om lovbrudd, selv om dette gjaldt øverste embetsleder, ville dette umiddelbart blitt tatt opp med ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vårt fagdepartement. Noe mer enn dette kan vi ikke si, sier Elisabeth Vik Aspaker.