Etterlyser ørneprosjekt

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å iverksette forsøksordningen med forvaltning av kongeørn.

I et brev til departementet viser fylkesmann Elisabeth Vik. Aspaker til Stortingets flertallsmerknader om kongeørn:

Flertallet [H, FrP, KrF og SP] ber regjeringen også igangsette en forsøksordning for forvaltning av kongeørn innenfor rammene av rovviltforliket. En ordning begrenses til områder på Fosen-halvøya og i Troms, hvor kongeørn er stedvis en stor utfordring for beitedyr. En slik forsøksordning vil bidra til verdifull kunnskap om forvaltningspraksis. 

( 6. juni 2016, i Innst. 335 S (2015–2016)

Bekymret for næringa

- Vi ser med bekymring at den politiske beslutninga om forsøksordning for forvaltning av kongeørn ikke blir fulgt opp. Beitenæringa i Troms har i flere år gitt tilbakemeldinger til Fylkesmannen om at de har store utfordringer med tap til kongeørn. Statens naturoppsyn har også dokumentert omfattende tap av reinkalv til kongeørn i noen områder, sier Vik Aspaker.

Fylkesmannen i Troms inviterer statssekretær Atle Hamar til Troms for å møte berørte parter og få mer inngående informasjon om situasjonen for reineiere og bønder.