Organisasjon

Fylkesmannen i Troms har om lag 140 ansatte. Fylkesmannsembetene er ulikt organisert fra fylke til fylke. Organisasjonskartet  viser dagens organisering av fylkesmannsembetet i Troms med en embetsledelse og syv fagavdelinger.