Oppgaver og ansvar

Avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Samfunns- og arealplanlegging. Reindriftsforvaltning. Samfunnssikkerhet og beredskap. Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Helse- og omsorgsavdelingen

Folkehelse. Førerkort. Helsetjenester. Individuell plan. Omsorgstjenester. Kompetanseløftet. Psykisk helse. Rus. Samhandlingsreformen. Tilskudd. Turnustjeneste. Tvang.

Landbruksavdelingen

Husdyr. Jordbruk. Matproduksjon. Skogbruk. Jordvern. Landbrukseiendom og boplikt. Ressursutvikling. Økologisk landbruk. Klima- og miljøtiltak i landbruket. Kulturlandskap. Bioenergi. Grønt reiseliv. Inn-på-tunet.

Miljøvernavdelingen

Forurensning og naturmangfold. Avfall og gjenvinning. Fiskeforvaltning. Akvakultur. Friluftsliv. Motorferdsel. Rovvilt. Vann. Verneområder.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Barneloven. Barnevern. Familievern. Barnehage. Grunnskole og videregående opplæring. Opplæring innen kriminalomsorgen. Sensorskoleringer grunnskolen. Vurderingskurs samiske språk.

Justis- og kommunalavdelingen

Askespredning. Forliksrådene. Forvaltningsrett. Fri rettshjelp. Fritak fra taushetsplikt. Navneloven. Offentlighetslova. Separasjon og skilsmisse. Skjenkebevillinger. Tros- og livssynssamfunn. Valg. Åpningstider for utsalgssteder. Biologiske foreldre til adoptivbarn. Kommunal fornying. Kommunalrett. Kommuneøkonomi. Vergemål. Sosiale tjenester. Plan- og bygningsloven.

Administrasjon- og HR-avdelingen

Publikumskontakt. Økonomistyring. Innkjøp. Regnskap. Rekruttering. Utvikling. Post. Informasjonssikkerhet. Statsborgerseremonier. Medaljer og ordner. Apostillestempel.