Verner 14 viktige skoger i Troms

Urskogspreget furuskog mot barskoggrensa i Sanddalen naturreservat. Foto: Jon T. Klepsland
Urskogspreget furuskog mot barskoggrensa i Sanddalen naturreservat. Foto: Jon T. Klepsland

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet. De nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.

- Områdene er viktige for et stort antall truede arter og mange skogtyper. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

Utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen nasjonalpark utvides med ca. 9 km² med bakgrunn i skogvernet. Utvidelsen går fra sørøst med Jøvika og Skipbåtnesvarden og nordover til Finnsetvika. Skogen inneholder bjørkeskog, furuskog og litt osp. Det nye området strekker seg ned i lavlandet og opp mot fjellet.

13 nye naturreservat i 6 kommuner

De 13 naturreservatene ligger spredt fra kyst til innland, og fra nord til sør i 6 kommuner, fra Kvænangen i nord til Bardu i sør. Nordreisa og Målselv har flest områder. Noen skoger når høyt over havet, mens andre går nesten ned til sjøen.  Skogvernet dekker opp for skogtyper som det mangler godt vern for, som gammel furuskog og høgstaudebjørkeskog.  Det vernes også mange truede arter som ofte er avhengig av gammel skog med mye død ved, særlig mange arter av sopp og lav.

Fylkesmannen meldte oppstart på et areal av ca. 190 km² for skogvern. Arealet er nå redusert til 85 km². Årsaken er at noen områder er tatt ut. Og en del av områdene er redusert i størrelse. Vernearbeidet i Troms ble utført i samarbeid med en arbeidsgruppe med medlemmer fra Statskog, Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen. Arbeidsgruppa bisto Fylkesmannen med tilrådinger i planarbeidet for vern av skog på Statens grunn i Troms.


 

Dette er de nye verneområdene:

 


 

Nasjonale og internasjonale mål

Politikerne er enige om at offentlig eid skog bør brukes i skogvernet. Viktig verneverdig skog som eies av Statskog, bidrar til at vi når målet om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Frivillig skogvern er en annen strategi for vern av skog, som også benyttes aktivt for å nå målet om vern av 10 prosent av skogarealet her i landet. Fylkesmannen i Troms arbeider også aktivt med frivillig vern-prosesser for vern av skog.

Vernevedtaket på statsgrunn i Troms vil bidra til å oppnå særlig to nasjonale mål for naturmangfold, i tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern:

  • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
  • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket vil også bidra til oppfylling av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konven­sjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold.

Blir skiltet og merket

Områdene i Troms vil etter hvert bli skiltet og merket i marka. Kart og verneforskrifter skal oppbevares i de aktuelle kommunene (Kvænangen, Nordreisa, Balsfjord, Lenvik, Tranøy, Balsfjord og Bardu) og hos Fylkesmannen i Troms.

Her finner du kartene.

Frodig strutsevingdominert gråorskalg langs Phikahistamaelva. Foto: Jon T. Klepsland

Gammel furuskog i Dividalen. Foto: Tom Hellik Hofton / Fylkesmannen i Troms