Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Marint vern

Vern av sjøområder med urørt og sårbar natur er med på å beskytte mangfoldet av arter og naturtyper i fjord, kyst og hav.

Opprettelse av marine verneområder etter § 39 i naturmangfoldloven er en viktig del av en økosystembasert forvaltning, og skal blant annet bidra til å hindre tap av naturmangfold, sikre ressursgrunnlaget og bevare et representativt utvalg av undersjøisk natur for kommende generasjoner og som referanseområder for forskning og overvåking.

Klima- og miljødepartementet har bedt om at verneplanprosessene for åtte områder i Nord-Norge gjenopptas. I Troms gjelder dette Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune, Rystraumen i Tromsø kommune og Rossfjordstraumen i Lenvik kommune. Miljødirektoratet har gitt de respektive Fylkesmennene i oppdrag å utarbeide verneforslag for områdene. Fylkesmannen oversendte verneforslagene (grenser og bestemmelser) til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet i januar 2016. Verneforslagene ble sendt på høring i desember 2016. 

Området "Transekt fra Andfjorden" som delvis er i Troms, er fortsatt på lista over kandidatområder til marint vern. Midlertidige retningslinjer fra 2005 for behandling av saker som kan berøre kandidatområder gjelder fortsatt også der.  

 


22.06.2017

Fylkesmannen tilrår vern av tre marine områder i Troms

Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen marine verneområder foreslås vernet. Fylkesmannen har gått igjennom alle høringsinnlegg og vår tilrådning er sendt til Miljødirektoratet for behandling.


24.03.2017

Høringsmøte om vern av Ytre Karlsøy

29. mars inviterer Fylkesmannen til lokalt høringsmøte om forslaget til Ytre Karlsøy marine verneområde. Møtet starter klokken 17:00 på Vågheim bygdehus i Vannvåg. 


16.02.2017

Lokalt høringsmøte om forslag til marint verneområde Rossfjordstraumen

VIDEO: Fylkesmannen i Troms inviterer  til lokalt høringsmøte om forslaget til marint verneområde i Rossfjordstraumen.


Forslag om tre marine verneområder

VIDEO: For første gang kan Troms få verna tre marine områder. Fylkesmannen har sendt ut forslag om vern av Ytre Karlsøy, Rystraumen og Rossfjordstraumen.


16.10.2015

Rossfjordstraumen

Rossfjordstraumen er ett av de marine områdene i Troms hvor det pågår verneplanarbeid.

Verneverdiene og den naturvitenskapelige verdien er å bevare helheten i dette poll- og strømsystemet med de ekstreme miljøforholdene. Rossfjordvannet er nærmest en meromiktisk innsjø, med ferskvann øverst og sjøvann i dypet. Det høye sulfidinnholdet i Rossjordvannet gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er oksygenfritt, og dermed upåvirket av dyr og planter. I Rossfjordvannet finnes en genetisk distinkt sildestamme.   

Terskelområdet som styrer vannutvekslingen er spesielt viktig for miljøforholdene i området. Selve Rossfjordstraumen har verdi som inn- og utstrømningsområde og er et viktig bløtbunnsområde. Rossfjordvannet er godt egnet for å studere miljøutviklingen langt tilbake i tid. Området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.


16.10.2015

Ytre Karlsøy

Ytre Karlsøy er ett av de marine områdene i Troms hvor det pågår verneplanarbeid.

Området omfatter et representativt ytre kystområde for landsdelen. Innenfor området er det en spennvidde i biotoper og habitater ut fra den store variasjonen i eksponeringsgrad, dybder og strømforhold. Det er forekomster av blant annet stortareskog, skjellsand, bløtbunn og israndavsetninger i området, samt et stort felt med haneskjell. Området har stor verdi som næringssøkområde for store mengder fugl.


16.10.2015

Rystraumen

Rystraumen er ett av de marine områdene i Troms hvor det pågår verneplanarbeid.

Rystraumen er en sterk tidevannsstrøm. Området har et rikt dyreliv, herunder fastsittende former som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller. De spesielle strømforholdene er bestemt av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Området er oceanografisk interessant. Rystraumen skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.