Forvaltningsplan Bergsøyan landskapsvernområde

Stranda på Store Færøya
Stranda på Store Færøya

Fylkesmannen i Troms har satt i gang et arbeid med å lage forvaltningsplan for Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Berg kommune.

 

Opprettelsen av et naturvernområde er første skritt i arbeidet med å sikre verneverdier. Om en klarer å ta vare å verneverdiene på sikt avhenger av hvordan områdene forvaltes. Til hjelp i forvaltningen av et verneområde lages det en forvaltningsplan.

En forvaltningsplan skal være en praktisk håndbok for hvordan verneformålet skal bli opprettholdt og for bruk av områdene. Gjennom en forvaltningsplan får vi en samlet avveining av verneinteresser og brukerinteresser. Det bidrar til en enhetlig og forutsigbar forvaltning for myndigheter, brukere og berørte. Arbeidet med forvaltningsplanen åpner ikke for ny vurdering av verneforskrift eller grensedragning.

Forvaltningsplanen skal inneholde beskrivelse av naturverdiene i området og en plan for videre overvåkning av dem. Planen skal ha klare mål for bevaring av naturverdiene og mål for forvaltning og bruk. Forvaltningsplanen innebærer ikke nye restriksjoner, men skal ha retningslinjer for praktisering av verneforskriftene. Den skal videre inneholde en samlet oversikt over aktuelle tiltak innenfor området som er nødvendige for å følge opp intensjonene med vernet.

 

Kontaktpersoner

Dokumenter