Husk besetningsdata når du søker om erstatning for husdyr som er drept eller skadet av rovvilt

Søye med tre lam (Foto: Andreas Røsæg)
Søye med tre lam (Foto: Andreas Røsæg)

Fylkesmannen trenger god oversikt over besetningen din for å kunne vurdere erstatning for tap av sau på beite. Du er ansvarlig for å innen søknadsfristen gi oss riktige og nødvendige opplysninger for å underbygge kravet om erstatning. Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du har spørsmål.

Søknadsfrist 1. november
Du må søke via elektronisk søknadssenter senest 1. november. Det er krav til vedlagt individliste. Vi anbefaler å laste opp vedlegg på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegg som post, skal posten være stemplet senest 1. november.

Hvis du finner dyr etter at søknaden er levert, må du melde det til Fylkesmannen.

Kontroller besetningstallene i søknaden
Du må kontroller at besetningstallene i erstatningssøknaden er riktige og i samsvar med individlista du legger ved. Dersom besetningstallene i erstatningssøknaden er ulike de i søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk eller rapportering om tidlig nedsanking, må du forklare hvorfor i erstatningssøknaden.

Dette skal individlista inneholde
Et vilkår for erstatning, er at du sammen med søknaden sender individliste. Listen kan du for eksempel hente fra Animalia, om du er med i sauekontrollen. Du kan også lage din egen individliste. Listen skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon til individene. Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Excelsau
Vi har laget Excelsau. Det er et tilbud du kan velge å bruke, for å gi oss de opplysningene vi trenger for å vurdere søknaden. Excelsau er i utvikling, vi er takknemlige for tilbakemeldinger som kan gjøre Excelsau til et bedre verktøy for deg. Vi har fått tilbakemeldinger fra bønder som ser nytten av individlistene, også ut over at de er nødvendige for å få erstatning.  

Sauerase
I søknaden må du oppgi hvilken sauerase det dreier seg om. Dette kan du skrive i merknadsfeltet. Dersom du har flere raser, må du oppgi rase til individnumrene i besetningslisten. 

Værer
I søknadskjemaet er det ikke en egen kolonne for værer. Du kan føre vær som «søyer uten lam». I merknadsfeltet på søknaden kan du skrive hvor mange værer du har i besetningen. I besetningslisten må du oppgi hvilke dyr som er vær.

Utmarksbeite
Utmarksbeite omfatter alt areal som ikke er klassifisert som innmarksbeite/fulldyrka/overflatedyrka areal i gårdskart. I erstatningssammenheng skal utmarksbeite regnes fra det tidspunkt dyrene gis adgang til utmarksbeite, også om utmarka er inngjerdet.

Slippdato på innmark
Besetningens gjennomsnittlige slippdato fra fjøs til innmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato innmark. Dersom besetningen slippes direkte på utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite, skal du ikke oppgi slippdato på innmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato på innmark, vil kunne underbygge kravet om erstatning.

Slippdato på utmark
Besetningens gjennomsnittlige slippdato til utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato utmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato vil kunne underbygge kravet om erstatning. Beiteslipp skal være slippdato på utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite. Om dyr slippes fra inngjerdet utmarksbeite til ikke inngjerdet utmarksbeite, vil det kunne underbygge kravet om erstatning om du opplyser når dette skjedde.

Sankedato
Besetningens gjennomsnittlige sankedato skal føres i søknad om erstatning. Dersom du fortløpende under sankinga fører sankedato i Excelsau, vil gjennomsnittlig sankedato regnes ut automatisk i skjemaet.

Tap før slippdato på utmark
Slippdato utmark er referansedatoen for besetningen ved søknad om rovvilterstatning for husdyr. Du kan likevel søke om erstatning for tap som har skjedd før denne datoen, tilbake til søknadsfristen året før. I så fall må du opplyse om det, og forklare det i søknaden.