Utsatt frist for å søke om FKT tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) er utsatt til 1.februar 2018.

Søknad skal leveres i elektronisk søknadssenter

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og reindrifta, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Målgruppen er foretak med produksjonsdyr i landbruket og reindriftsnæringa, samt kommuner, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Mer informasjon

Bruken av FKT-midler er styrt av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskrifta) og kommentarene til denne (lenker i høyre marg).

FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Veilederen fra FKT-prosjektet om "Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge" inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader. Den omtaler blant annet tiltak som skiller rovdyr og beitedyr, ulike former for tilsyn og mye annen informasjon om konflikttemaet. Lenke til veilederen finner du i høyre marg.

Standarder

Det er utarbeidet nasjonale standarder for de mest vanlige forebyggende tiltakene som er aktuelle for husdyreiere. Dette gjelder for:

  • rovviltavvisende gjerder
  • beredskapsarealer
  • tidlig nedsanking
  • bruk av vokterhunder

Disse standardene skal følges om ikke annet er bestemt i vedtak om tilskudd. Oppdaterte standarder finnes i søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter og på http://www.rovviltportalen.no/. I de tilfeller det ikke finnes en nasjonal fastsatt standard er det de vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i vedtaksbrevet som til en hver tid er gjeldende, i tillegg til de generelle vilkår som framkommer av FKT-forskrifta.