Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er vedtatt

Rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) har vedtatt ny forvaltningsplan for rovvilt. Rovviltnemndas overordnede målsetting er å forvalte gaupe, jerv, bjørn og ulv presist på regionens bestandsmål samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ivaretas på best mulig måte.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 er resultat av en grundig prosess som startet den 7. april 2011 med en kreativ oppstartprosess i en referansegruppe bestående av 20 representanter fra ulike interessenter i regionen. Videre har referansegruppa avgitt en Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda. Rovviltnemnda besluttet å ta referansegruppas anmodning ordrett inn i forvaltningsplanen kapittel åtte, og i dette kapittlet utdype med rovviltnemndas presiseringer til anmodningen. Både kapittel ni, forvaltningsmål strategier og virkemidler, kapittel ti, utfordringer i forvaltningen og kapittel elleve, avveininger – valg av forvaltningsgrenser rovvilt, har sitt fundament i kapittel åtte.

Høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt ble sendt ut 2.7.2012, med høringsfrist 1.12.2012. Rovviltnemnda har i dokumentet Behandling av høringsuttalelser til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8, svart på høringsuttalelsene. Uttalelsene resulterte i en del endringer. Rovviltnemndas behandling av uttalelsene er et grundig bakgrunnsmateriale som viser rovviltnemndas vurderinger.

På rovviltnemndsmøtet den 8.8.2013 vedtok rovviltnemnda å sende forvaltningsplan for rovvilt i region 8 til Miljødirektoratet for uttalelse. Den 11.9.2013 sendte Miljødirektoratet sin uttalelse til rovviltnemnda i region 8. På møtet i rovviltnemnda den 10.10.2013 vedtok rovviltnemnda sin forvaltningsplan for rovvilt i region 8. Protokoll fra dette møtet vil bli lagt ut så snart den er klar.

Forvaltningsplan for rovvilt i region 8.

Miljødiretoratet sin uttalelse til forvaltningsplanen kan leses her.

Rovviltnemndas behandling av høringsuttalelser kan leses her.

Referansegruppas anmodning ovenfor rovviltnemnda kan leses her.

Oppsummering fra møte i referansegruppa 7. april 2011 kan leses her.

 

Kart over vedtatte forvaltningsgrenser

Forvaltningsgrenser for bjørn, jerv og gaupe i Finnmark og Troms

Zoombare kart med forvaltningsgrenser for bjørn, jerv og gaupe finner du her. (Trykk på tema rovvilt i venstremargen, huk av for den rovviltarten du vil se forvaltningsgrense for. Legg merke til at lisensfelling for bjørn og jerv fortsatt er regulert av de tidligere grensene mellom A-og B-områder)

 

Lisensfelling bjørn

Ny forvaltningsplan for rovvilt vil ikke ha påvirkning på årets lisensfellingsområder for bjørn. Forvaltningsgrenser fra forvaltningsplan vedtatt 21.9.2007 er gjeldende for lisensfelling bjørn 2013.

Lisensfelling jerv

Ny forvaltningsplan for rovvilt vil ikke påvirke grensene mellom A- og B områder når det gjelder pågående lisensfelling for jerv. Ikke før rovviltnemnda vedtar at lisensfellingen skal gjelde etter nye grenser. Leder av rovviltnemnda John Karlsen sier han håper nye grenser vil gjelde for lisensfelling av jerv fra nyttår. Inntil noe annet er vedtatt  vil forvaltningsgrenser fra forvaltningsplan vedtatt 21.9.2007 være gjeldende for lisensfelling av jerv.

Kvotejakt gaupe

Rovviltnemnda kommer før nyttår til å vedta kvoter for kvotejakt på gaupe 2014, da vil nye A- og B-områder være gjeldende for fordeling av kvote.