Lisensjakt på bjørn 2018

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på èn - 1- bjørn i deler av Troms. Det åpnes ikke for jakt i A - området. Lisensfellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober. 

  

Region 8 – Finnmark og Troms: 

1 bjørn. Fellingsområde: De deler av Bardu kommune som er utenfor A-område for brunbjørn samt øst for E6 og sør for RV87, samt de deler av Målselv kommune sør for RV87 og vest for Kjervelva som følger Kjervelvdalen og Klokkardalen opp til kommunegrensen til Bardu. 

 

Særlige vilkår:

 

A. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

 

B. Fellingsperioden er 21. august til og med 15. oktober.

 

C. Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer før solnedgang.

 

D. Lisensfelling av brunbjørn krever grunneiers tillatelse.

 

E. Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs, på drevet halsende hund.

 

F. Binne med unge(r), samt hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisensfellingen.

 

G. Lisensfelling på brunbjørn etter dette vedtak kan ikke drives som åtejakt. Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk materiale eller annet som er utplassert eller på annen måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.

 

H. Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen og Statens naturoppsyn. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

 

I. Miljødirektoratet kan til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det, eller vilkårene A-H over ikke overholdes.

 

Oppdatering av kvoter mv.

Fylkesmannen administrerer lisensfellingen på bjørn. Vi oppdaterer resultater om felling og gjenstående kvoter på telefonsvarer tlf. 77 64 22 32. Fylkesmannen er også ansvarlig for gjennomføring av evt. ettersøk av skadet bjørn.

Felling, eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statens naturoppsyn. Statens naturoppsyn 994 37 644. Fylkesmannens telefonsvarer: 77 64 22 32 Fylkesmannens helgeberedskapstelefon 481 97 472

Vedtak om kvote og Miljødirektoratet sin nyhetssak om kvota finner du på relaterte lenker.